Εφαρμογή Ka-business

20 εκατομμύρια ευρώ για την ανάσχαιση του brain drain

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

  Έχει ήδη ξεκινήσει  η διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές - κύκλος Β'»  του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ) . Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων που θα προ-επιλεγούν ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ.  

20 εκατομμύρια ευρώ για την αναίσχιση του brain drain
20 εκατομμύρια ευρώ για την αναίσχιση του brain drain

 

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση ερευνητικών ομάδων, κυρίως των νέων ερευνητών, και η ανάσχεση του brain drain. Κάθε ερευνητική ομάδα θα αποτελείται από δύο Υπότροφους Ερευνητές και έναν Ακαδημαϊκό Σύμβουλο (μέλος ΔΕΠ/ΕΠ των ΑΕΙ ή Ερευνητής). Στην ομάδα θα μπορεί να συμμετέχει και ένας Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος). Επίσης, τουλάχιστον ένας εκ των υποτρόφων θα πρέπει να είναι νέος ερευνητής (υποψήφιοι διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ ή/και διδάκτορες για τους οποίους δεν έχουν παρέλθει 60 μήνες από τη λήψη του διδακτορικού τους).

Η συνολική αμοιβή των υποτρόφων ερευνητών θα έχει τη μορφή υποτροφίας αριστείας η οποία καλύπτει τα τροφεία καθώς και ενδεχόμενες δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση της έρευνας. Το ύψος της αμοιβής, συμπεριλαμβανόμενων των  νόμιμων κρατήσεων, ορίζεται για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 19.500 ευρώ ανά άτομο, και για τους υποψήφιους διδάκτορες σε δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) ανά άτομο. Η αμοιβή του Ακαδημαϊκού Συμβούλου ορίζεται σε κατ' αποκοπή ποσό 7.000 ευρώ και η αμοιβή του Αναπληρωτή Ακαδημαϊκού Συμβούλου ορίζεται 4.000 ευρώ.

Κάθε πρόταση μπορεί να κατατεθεί σε ένα μόνο από τα ακόλουθα Επιστημονικά Πεδία:  Μαθηματικά & Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, Γεωργικές Επιστήμες, Ιατρικές & Βιολογικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικές & Νομικές Eπιστήμες.

Σημειώνεται ότι δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται ήδη ή έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ή άλλη δημόσια πηγή εθνική ή ευρωπαϊκή.

Οι προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα υλοποιηθούν σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικούς φορείς, σε διάστημα 15 μηνών.

 

Η υποβολή ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού «Συστήματος Υποβολής», η διεύθυνση του οποίου, θα ανακοινωθεί κατά τη δημοσίευση του οριστικού καλέσματος προ-επιλογής. Εκτιμάται ότι το «Σύστημα Υποβολής» θα είναι έτοιμο να δεχτεί τις ερευνητικές προτάσεις στις 16 Ιανουαρίου 2019, ενώ η χρονική περίοδος υποβολής θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 23:59.

 

Αναλυτικά η διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων, περαιτέρω πληροφορίες και χρήσιμα έγγραφα αναρτώνται στον ιστότοπο της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ.

 

Ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή των προτάσεων και άλλες διευκρινίσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση research@epeaek.gr

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

 

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Ευρωπαϊκά Προγράμματα"
Κοινοποίησε