Εφαρμογή Ka-business

Αύξηση του ΑΕΠ θα φέρει το πρόγραμμα HORIZON EUROPE

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

  Σημαντικά οφέλη αναμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το νέο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και καινοτομία την περίοδο 2021-2027.  

αύξηση του ΑΕΠ θα φέρει το πρόγραμμα HORIZON EUROPE
αύξηση του ΑΕΠ θα φέρει το πρόγραμμα HORIZON EUROPE

 

Το "HORIZON EUROPE", σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, θα οδηγήσει σε αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ε.Ε. από 0,08% έως 0,19% εντός περιόδου 25 ετών. Παράλληλα, αναμένεται να δημιουργήσει έως και 100.000 νέες θέσεις εργασίας σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας τα έτη 2021 έως 2027. Το μελλοντικό πρόγραμμα πλαίσιο της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία αποκτά σάρκα και οστά, καθώς οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών, που συνήλθαν στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου, επιβεβαίωσαν την κοινή αντίληψη, που διαμορφώθηκε μεταξύ της ρουμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος, ωστόσο, θα οριστικοποιηθεί μόνον όταν επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027. Η Επιτροπή έχει προτείνει συνολικό προϋπολογισμό για το πρόγραμμα ύψους €94,1 δις.

Αύξηση του ΑΕΠ από 0,08% έως 0.19%

 

Το πρόγραμμα της Ένωσης για την έρευνα και καινοτομία την περίοδο 2021-2027 θα οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ από 0,08% έως 0,19%

Το πρόγραμμα θα βασίζεται σε τρεις συμπληρωματικούς και διασυνδεδεμένους πυλώνες. Ο πρώτος (Επιστημονική αριστεία) θα υποστηρίζει την άριστη βασική επιστήμη. Θα ενισχύει τον επιστημονικό ηγετικό ρόλο της Ένωσης και θα αναπτύσσει υψηλής ποιότητας γνώσεις και δεξιότητες. Ο δεύτερος πυλώνας (Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα) θα στηρίζει την έρευνα, που αφορά κοινωνικές προκλήσεις και βιομηχανικές τεχνολογίες σε τομείς, όπως η υγεία, η ασφάλεια, οι ψηφιακές και βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, το κλίμα, η ενέργεια, η κινητικότητα, τα τρόφιμα και οι φυσικοί πόροι. Παράλληλα με τους εν λόγω τομείς, θα προστεθεί περιορισμένος αριθμός ερευνητικών αποστολών και συμπράξεων. Κάθε αποστολή θα περιέχει χαρτοφυλάκιο ερευνητικών δραστηριοτήτων. Ο τρίτος πυλώνας (Καινοτόμος Ευρώπη) θα εστιάζει στην ανάπτυξη ρηξικέλευθης και ανατρεπτικής καινοτομίας με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Το Συμβούλιο αυτό θα προσφέρει υπηρεσία μίας στάσης για φορείς καινοτομίας υψηλού δυναμικού.

Εκτός από τους τρεις αυτούς πυλώνες, υπάρχουν διατάξεις, που θα βελτιώνουν τη συμβολή του προγράμματος στη διεύρυνση της συμμετοχής και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Αυτές περιλαμβάνουν μέτρα για τη στήριξη των κρατών-μελών με στόχο την αξιοποίηση του εθνικού τους δυναμικού έρευνας και καινοτομίας. Ο κανονισμός προσδιορίζει τα κράτη-μέλη που θα επωφεληθούν από τις δράσεις, που αποσκοπούν στη διεύρυνση της συμμετοχής.

Πηγη ΣΕΠΕ


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Ευρωπαϊκά Προγράμματα"
Κοινοποίησε