Εφαρμογή Ka-business

Τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών προστατεύονται από το νέο νόμο που ψηφίστηκε στην ΕΕ

Τεχνολογία

Ένα καινούριο αυστηρό πλαίσιο για τα πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο υπερψήφισε νωρίτερα το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών προστατεύονται από το νέο νόμο
Τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών προστατεύονται από το νέο νόμο

 

Το νομοσχέδιο που αναμένεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο σε ότι αφορά τους κανόνες περί πνευματικών δικαιωμάτων καθιστά εκτός των άλλων τις διαδικτυακές πλατφόρμες υπεύθυνες για τις παραβιάσεις των χρηστών τους.

Τα μέλη του ΕΚ υιοθέτησαν την οδηγία σε ψηφοφορία στην ολομέλεια με 348 ψήφους υπέρ, 274 κατά και 36 αποχές. 

Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώθηκε η νομοθετική διαδικασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία ξεκίνησε το 2016. 


Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να λαμβάνουν μερίδιο των εσόδων που αποκομίζουν οι εκδότες για τη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις θα υπόκεινται σε ελαφρύτερες υποχρεώσεις.

Οι δημιουργοί και οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να διαπραγματευτούν με τους γίγαντες του διαδικτύου χάρη στη συμφωνία, η οποία διασφαλίζει και την ελευθερία της έκφρασης.

Οι τεχνολογικοί γίγαντες θα μοιράζονται τα έσοδά τους με τους καλλιτέχνες και τους δημοσιογράφους.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε #yes2copyright

Πα­ρά τον λυσ­σα­λέο πό­λε­μο υπερ­ψη­φί­στη­κε η οδη­γία για τα πνευ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα (348 υπέρ - 274 κα­τά - 36 απο­χές).

Σύμφωνα με τον ΟΣΔΕΛ (Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λογου) με την οδη­γία διευ­κο­λύ­νο­νται, με­τα­ξύ άλ­λων, τα εκ­παι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα στην ψη­φια­κή χρή­ση έρ­γων για εκ­παι­δευ­τι­κούς σκο­πούς, οι βι­βλιο­θή­κες για την πρό­σβα­ση σε βι­βλία εκτός εμπο­ρί­ου, οι κα­τα­να­λω­τές που πλέ­ον δεν θα ευ­θύ­νο­νται οι ίδιοι για το πε­ριε­χό­με­νο που ανε­βά­ζουν (θα ευ­θύ­νο­νται οι πλατ­φόρ­μες) οι δη­μο­σιο­γρά­φοι και οι ενη­με­ρω­τι­κές ιστο­σε­λί­δες των οποί­ων το έρ­γο θα προ­στα­τεύ­ε­ται εφε­ξής με συγ­γε­νι­κό δι­καί­ω­μα και γε­νι­κό­τε­ρα οι δη­μιουρ­γοί, καλ­λι­τέ­χνες και εκ­δό­τες - πα­ρα­γω­γοί που θα αμεί­βο­νται πλέ­ον από τις με­γά­λες πλατ­φόρ­μες (you tube, facebook κ.λπ.) για τη χρή­ση των έρ­γων τους στο δια­δί­κτυο.

 

 


Από: ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Τεχνολογία"
Κοινοποίησε