Πλήρης καταγραφή των στοιχείων κάθε υπαλλήλου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Το πλήρες προφίλ των υπαλλήλων στους δήμους επιχειρεί να  καταγράψει στα ηλεκτρονικά «κιτάπια» του το υπουργείο Εσωτερικών, που φιλοδοξεί, έως τέλος Ιουλίου,  να έχει  μία ολοκληρωμένη και αναλυτική εικόνα των εργαζομένων κάθε οργανικής μονάδας.


Σε ειδικό διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Εσωτερικών , ο οποίος  έχει δημιουργηθεί με σκοπό τη συλλογή των στοιχείων  για θέματα του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συγκεντρώνονται δεδομένα  τα οποία αφορούν την εργασιακή σχέση, τον  μισθό, τον τομέα απασχόλησης του κάθε δημοτικού υπαλλήλου.
Η «ανθρωπογεωγραφία» των δήμων
Είναι αξιοσημείωτο ότι οι Δήμοι θα προχωρήσουν στην καταγραφή των στοιχείων, η οποία, θα πρέπει, κατά τις εντολές του υπουργείου Εσωτερικών, να γίνει σύμφωνα με τα δεδομένα που ίσχυαν στις 1 Ιουλίου 2017. 

Δεν θα ενσωματωθούν τυχόν τροποποιήσεις που επήλθαν μεταγενέστερα, π.χ λόγω εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.4479/2017, οι οποίες αφορούν στους συμβασιούχους καθαριότητας και τις αλλαγές στα οργανογράμματα των δήμων για πρόλσηψη μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ. 

Έχει σημασία αυτή η διευκρίνιση, μια και η «ανθρωπογεωγραφία» των δήμων θα αποτυπώνει, σε αυτή τη φάση, μεταξύ άλλων, και το σύνολο των συμβασιούχων οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες -στην καθαριότητα και σε άλλους τομείς-, προτού προκύψει το ζήτημα με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις παρατάσεις συμβάσεων και στη συνέχεια οι διαδικασίες εφαρμογής της κυβερνητικής ρύθμισης για τους «παρατασιούχους».
Η υπόθεση αυτή συνδέεται και με το νέο σύστημα κινητικότητας (μετακινήσεις υπαλλήλων), τα ψηφιακά οργανογράμματα αλλά και με τον εν γένει σχεδιασμό της λειτουργίας του δημόσιου τομέα. 

Η «ακτινογραφία» του ανθρώπινου δυναμικού στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄βαθμού (δήμοι)   απαιτείται από την κυβέρνηση, εκτός άλλων, ώστε να εφαρμοστούν οι μνημονιακές δεσμεύσεις  για το πλαφόν στις προσλήψεις τόσο μόνιμων υπαλλήλων όσο και συμβασιούχων, με στόχο η κυβέρνηση να τηρήσει τα συμπεφωνημένα με τους εκπροσώπους των δανειστών για μείωση ή συγκράτηση των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων.   
Ηδη,  έγγραφο (Αριθμ. Πρωτ. 23655/12.7.2017), με την ένδειξη «εξαιρετικά επείγον», το οποίο υπογράφει ο υπουργός Εσωτερικών κ. Πάνος Σκουρλέτης εστάλη προς όλους τους δήμους,  καλώντας να υποβληθούν , μέχρι τις 24 Ιουλίου 2017, στο υπουργείο, στοιχεία για τους μόνιμους εργαζόμενους και τους συμβασιούχους , με ανάλυση ανά μονάδα, όπως αυτή αποτυπώνεται στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του (Ο.Ε.Υ).
Για κάθε φυσικό πρόσωπο που εμπίπτει στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου, θα πρέπει να καταχωρισθεί σε ηλεκτρονικό άρχειο η οργανική μονάδα στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του ή παρέχει τις υπηρεσίες του (όταν πρόκειται για Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου - Ι.Δ.Ο.Χ., Σύμβαση Έργου, Μαθητεία), με ανάλυση σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος ή/και Γραφείου (αυτοτελούς ή μη).
Τα στοιχεία αυτά θα υποβληθούν άπαξ και στη συνέχεια θα συσχετισθούν, βάσει του Α.Φ.Μ κάθε υπαλλήλου, με τα αντίστοιχα δεδομένα τα οποία έχουν καταχωρίσει οι πιστοποιημένοι Διευθυντές Προσωπικού των Δήμων στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε να προκύψει μία ολοκληρωμένη και αναλυτική εικόνα του προσωπικού κάθε οργανικής μονάδας.
Η παρακολούθηση της στελέχωσης
Στο έγγραφο περιλαμβάνεται πρότυπος πίνακας, η συμπλήρωση του οποίου από τους Δήμους, θα αποτελέσει,  σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών,  «το έναυσμα για τη διάθεση αξιόπιστων και ολοκληρωμένων στοιχείων στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου αναφορικά με τη στελέχωση των οργανικών μονάδων (ενότητα "ιεραρχία στοιχείων προσωπικού", αριθμός απασχολούμενων ανά οργανική μονάδα)».
Η παροχή δεδομένων από τους Δήμους αφορά στους υπαλλήλους που είτε στελεχώνουν  τις οργανικές μονάδες των Δήμων, είτε παρέχουν υπηρεσίες σε αυτές βάσει σχετικής σύμβασης. 

Το υπουργείο εκτιμά ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι άμεση και σύντομη, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων διαθέτουν πληροφοριακό σύστημα (εφαρμογή) για την τήρηση των στοιχείων του «προσωπικού» που απασχολείται και μισθοδοτείται από αυτούς. 

Από το σύστημα αυτό είναι  δυνατή η εξαγωγή των συγκεκριμένων στοιχείων και  η μαζική ενσωμάτωση / αντιγραφή τους σε πρότυπο πίνακα ο οποίος είναι συνημμένος στο έγγραφο. Καταχωρίζεται η οργανική μονάδα στην οποία έχει τοποθετηθεί ο «υπάλληλος» και ασκεί καθήκοντα ή παρέχει υπηρεσίες, όπως επίσης και το προσωπικό που απασχολείται στο Δήμο, ενώ η οργανική του θέση είναι σε άλλο φορέα (είναι αποσπασμένος στο Δήμο).  
Υπάλληλοι οι οποίοι τελούν σε μακροχρόνια άδεια, όπως άδεια άνευ αποδοχών, άδεια μητρότητας, αναρρωτική άδεια ή άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης  επίσης καταχωρίζονται ως ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου και με καταγραφή της οργανικής μονάδας που είναι τοποθετημένοι και απασχολούνταν προ της χορήγησης της άδειας.
Ανθρώπινο δυναμικό, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που απασχολείται με μειωμένο ωράριο καταγράφεται. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις υπαλλήλων στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα (έχουν διατεθεί) κατ' αποκλειστικότητα σε άλλη οργανική μονάδα του Δήμου (π.χ τακτικός υπάλληλος που έχει διατεθεί στο γραφείο Δημάρχου ή που του έχουν ανατεθεί καθήκοντα υποστήριξης του έργου των Διευθυντών, Γενικών Διευθυντών, όπως γραμματείς).
Η παρακολούθηση της στελέχωσης, με επίκαιρα, συνοπτικά στοιχεία θα συνεχιστεί, σε μηνιαία βάση, μέσω  του Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η αποτύπωση των κατακερματισμένων σχέσεων εργασίας  
Πάντως, αν μη τι άλλο, αναδεικνύεται , όπως σε όλες τις «απογραφές» του ανθρωπινού δυναμικού στο δημόσιο, ο εσωτερικός κατακερματισμός, μέσω της πολλαπλότητας των εργασιακών σχέσεων.
Είναι ενδεικτικό ότι θα καταγραφούν στοιχεία που συνδέουν κάθε φυσικό πρόσωπο με το Δήμο ως προς τις εξής εργασιακές σχέσεις:
-έμμισθη εντολή,
-μόνιμοι υπάλληλοι, δικαστικοί λειτουργοί /δημόσιοι λειτουργοί
- ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
-συμβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)
-συμβασιούχοι συμβασιούχοι έργου
-ωρομίσθιοι/ημερομίσθιοι
-απασχολούμενοι με προσωρινή διαταγή/ασφαλιστικά μέτρα/προσωρινά εκτελεστή δικαστική απόφαση εάν προηγουμένως ήταν μόνιμοι ή  Ι.Δ.Α.Χ. ή Ι.Δ.Ο.Χ . ή συμβασιούχοι έργου
-Οι κατηγορίες Ι.Δ.Ο.Χ., συμβασιούχων έργου, ωρομίσθιοι/ημερομίσθιοι από χρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ/ανταποδοτικά/ μέσω αντιτίμου
-πρακτική άσκηση / μαθητεία / επαγγελματική κατάρτιση
Από την άλλη πλευρά, δεν καταχωρίζονται οι εξής εργασιακές σχέσεις (με όρους Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου) :
Αιρετοί, αντιρρησίες συνείδησης, δικαιούχοι αποζημιώσεων με δικαστική απόφαση, μετακλητοί / ειδικοί σύμβουλοι / ειδικοί συνεργάτες / επιστημονικοί συνεργάτες, ιδιώτες μέλη επιτροπών, πρόεδροι / μέλη διοικητικών συμβουλίων/όργανα διοίκησης, επί θητεία, σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών, σχολικοί τροχονόμοι καθώς και υπό προϋποθέσεις ορισμένοι απασχολούμενοι με προσωρινή διαταγή / ασφαλιστικά μέτρα / προσωρινά εκτελεστή δικαστική απόφαση.
Επίσης, δεν καταχωρίζονται  οι ωφελούμενοι του προγράμματος του ΟΑΕΔ «Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» (δεν απογράφονται ούτε στο Μητρώο) καθώς και υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι ή έχουν διατεθεί σε άλλο φορέα και δεν απασχολούνταν στο Δήμο στις 1-7-2017.


Από: ka-business.gr - ΑΠΕ

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Τοπική Αυτοδιοίκηση"
Κοινοποίησε