Ποιες είναι οι 10 πρώτες ασφαλιστικές σε παραγωγή ασφαλίστρων;

Business News

Μια εικόνα της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων δίνουν οι εκθέσεις φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής εποπτείας. Προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσουμε τις αναφορές στην παραγωγή ασφαλίστρων κάθε εταιρείας κάνουμε χρήση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων έτσι όπως οι ίδιες οι εταιρείες τα αναφέρουν στην έκθεση τους και τα παρουσιάζουμε στη συνέχεια μαζί με τα οικονομικά αποτελέσματα, όσων τουλάχιστον τα αναφέρουν.


Τα οικονομικά αποτελέσματα είναι κέρδη προ φόρων (με τον αστερίσκο*) είτε κέρδη μετά φόρων ή ζημίες (-).

Αναφερόμενοι στις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου ξεχωρίζουμε ορισμένα σημεία αναφορικά με την παραγωγή ασφαλίστρων:

Η Εθνική Ασφαλιστική από την παραγωγή ασφαλίστρων της μητρικής εταιρείας ύψους 600,8 εκατ ευρώ (2017: €587,0 εκ.), συμπεριλαμβανομένης παραγωγής επενδυτικών προϊόντων €29,0 εκ. (2017: €27,0 εκ.) τα 431,9 εκατ. αφορούσαν τις ασφαλίσεις Ζωής (2017: €426,5 εκ.) και  τα 168,9 εκατ. ευρώ ασφαλίσεις κατά Ζημιών (2017: €160,6 εκ.). Επίσης σε επίπεδο  ομίλου η εταιρεία ανακοίνωσε παραγωγή ασφαλίστρων αυξημένη κατά 2,5% στα 638,0 εκατ. ευρώ.

Η Eurolife Ζωής, στη χρήση 2018 εμφάνισε μια εντυπωσιακή κερδοφορία προ φόρων στα 168,9 εκατ. ευρώ ενώ η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων μειώθηκε στα € 368,8 εκατ. παρουσιάζοντας πτώση της τάξεως του 7,3% σε σχέση µε το 2017. Ο κύριος λόγος της µείωσης ήταν οι αυξημένες πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων εφάπαξ ασφαλίστρου κυρίως από το δίκτυο της τράπεζας (€ 262 εκατ.) που πραγματοποιήθηκαν την προηγούµενη χρονιά, έναντι των € 214 εκατ. του 2018 (κατά 18% µειωµένα σε σχέση µε το 2017). Να σημειωθεί πάντως ότι η παραγωγή των Ασφαλίσεων  ζωής συνδεδεµένες µε επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 691% στα 42,508 εκατ. ευρώ έναντι 5,374 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η Eurolife Γενικών Ασφαλίσεων εμφάνισε μία μικρή πτώση στην παραγωγή στα 61,818 εκατ. ευρώ έναντι 62,410 εκατ. ευρώ το 2017.

Η ΝΝ Hellas κατάφερε το 2018 να αυξήσει την παραγωγή των προϊόντων υγείας  στα 119 εκατ. ευρώ από 100 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν και τα προϊόντα συνδεμένα με επενδύσεις στα 188,6 εκατ. ευρώ από 179,5 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Με τα 421 εκατ. ευρώ συνολική παραγωγή είναι στη δεύτερη θέση στον κλάδο ζωής πίσω από την Εθνική Ασφαλιστική.

Η συνολική παραγωγή των τριών ασφαλιστικών εταιρειών της Interamerican (Ζωής, Ζημιών, Βοηθείας) φέρνει τον όμιλο στην τέταρτη θέση της συνολικής κατάταξης των ασφαλιστικών εταιρειών, με σύνολο παραγωγής ασφαλίστρων το 2018, στα 372,7 εκατ. ευρώ έναντι 366,7 εκατ. το 2017. Η πλειοψηφία της παραγωγής αφορά προϊόντα ασφαλίσεων υγείας (πάνω από 107 εκατ. ευρώ) ενώ τα υπόλοιπα είναι προϊόντα του κλάδου ζωής. Στις γενικές ασφαλίσεις η παραγωγή των Ασφαλίσεων Ζημιών ξεπέρασε τα επίπεδα του 2017. Το χαρτοφυλάκιο οχημάτων ξεπέρασε τα 580.000 ασφαλισμένα οχήματα. Η Anytime, το κανάλι απευθείας πωλήσεων, συνέχισε την εξαιρετική πορεία του, υπερβαίνοντας τα 350.000 συμβόλαια οχημάτων στο χαρτοφυλάκιό του, μια αύξηση 11% από το 2017. 

Η Metlife κατέγραψε ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 263,4 εκατ. ευρώ το 2018, στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2017 (€265,0 εκατ.). Η μεταβολή οφείλεται συνδυαστικά σε αύξηση παραγωγής στον κλάδο των Ομαδικών Συνταξιοδοτικών αλλά και σε μείωση παραγωγής στον κλάδο Ζωής που συνδέονται με Επενδύσεις. Μέσα στη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €21,3 εκατ. (2017: €14,2 εκατ.) με κύριες πηγές την βελτίωση των λειτουργικών κερδών από Ατομικές και Ομαδικές γραμμές παραγωγής.

Η Ergo Ασφαλιστική κατέγραψε το 2018 συνολική παραγωγή ασφαλίστρων 238,9 εκ. Ευρώ, εκ των οποίων 228,2 εκ. Ευρώ αφορούσαν ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 10,7 εκ. Ευρώ ασφαλίσεις κατά Ζωής, σημειώνοντας μείωση 3,0 % σε σύγκριση με το έτος 2017. Η μείωση επήλθε κυρίως από την δραστηριότητα των Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης αυτοκινήτου και Ιατρικών δαπανών. Το αποτέλεσμα μετά φόρων της Εταιρείας για την χρήση 2018 διαμορφώθηκε σε ζημία 42,4 εκ. Ευρώ έναντι κερδών 10,7 εκ. Ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση με την κυριότερη επίδραση να προέρχεται από την αύξηση των λειτουργικών εξόδων, λόγω της έκτακτης προμήθειας προς την Τράπεζα Πειραιώς ως αποτέλεσμα των ικανοποιητικών αποτελεσμάτων της υφιστάμενης τραπεζοασφαλιστικής συνεργασίας (bancassurance agreement) καθώς και της αύξησης των λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων του κλάδου Ασφάλισης Ιατρικών Δαπανών

H Generali για το έτος 2018 αύξησε την παραγωγή ασφαλίστρων στα € 208,0 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 3,9% σε σύγκριση με το 2017. Για ακόμα μια χρονιά, η Εταιρεία καταφέρνει να ξεπερνά την αντίστοιχη απόδοση του συνόλου της ασφαλιστικής αγοράς και να μεγαλώνει σταθερά το μερίδιο αγοράς της το οποίο διαμορφώθηκε το 2018 σε 5,3%. Αναλύοντας τη δομή του χαρτοφυλακίου, ο κλάδος των Γενικών Ασφαλίσεων συνεχίζει να αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα δραστηριοποίησης της Εταιρείας κατέχοντας το 55% της παραγωγής, ενώ την ίδια στιγμή, ο κλάδος Ζωής και αυτή τη χρονιά, παρουσίασε αξιοσημείωτη δυναμική ανάπτυξης, φτάνοντας στο 45%.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη αύξησε το ποσό των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και συναφών εσόδων σε € 191.008 χιλ. από € 183.555 χιλ. (αύξηση 4,1%) το 2018 σε σχέση με το 2017. Η αύξηση του συνόλου των μικτών ασφαλίστρων κατά 4,1% σε σχέση με το 2017, επήλθε κυρίως από την αύξηση των ασφαλίσεων του Κλάδου Ζωής (9,4%) και συγκεκριμένα των Παραδοσιακών Ζωής (17%), των Συμπληρωματικών Ασφαλίσεων Ζωής (3%) καθώς και της Διαχείρισης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων (48%). Σημαντική συνεισφορά στην αύξηση των μικτών ασφαλίστρων είχαν και οι ασφαλίσεις του Κλάδου Ζημιών (2,3%) και συγκεκριμένα των Χερσαίων Οχημάτων (+11%), της Βοήθειας (8%), των Σκαφών (45%) και της Γενικής Αστικής Ευθύνης (11%).

Η Allianz Ελλάδος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο και ασκεί ασφαλίσεις κλάδων ζωής και ζημιών. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το έτος 2018 ανήλθε στα € 164,2 εκ. εκ των οποίων € 63,8 εκ. αφορούσαν τις ασφαλίσεις ζωής (περιλαμβάνεται η παραγωγή των UL) και € 100,4 εκ. ασφαλίσεις κατά ζημιών, σημειώνοντας συνολική αύξηση 3,4% σε σύγκριση με το 2017. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε € -7,4 εκ για το 2018 έναντι € 2,7 εκ το 2017. Σημαντική επίδραση στο αποτέλεσμα μετά από φόρους του 2018 είχε η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή που χρησιμοποιείται για την αναβαλλόμενη φορολογία. 

Η AXA αναφέρει ότι τα συνολικά μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε € 160,4 εκατ., υψηλότερα από την προηγούμενη χρήση κατά 3,7%, κυρίως λόγω της υψηλότερης παραγωγής στον κλάδο Ασφάλισης Υγείας. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από Γενικές Ασφαλίσεις ανήλθαν σε € 106,9 εκατ., υψηλότερα κατά 4,2%, κυρίως λόγω αυξημένης παραγωγής στον κλάδο Ασφάλισης Υγείας και αυξημένης δραστηριότητας σε προγράμματα προστασίας μέσω του τραπεζοασφαλιστικού δικτύου πωλήσεων. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα από Ασφαλίσεις Ζωής ανήλθαν σε € 53,5 εκατ. υψηλοτέρα κατά 2,9%, κυρίως λόγω της αύξησης στους κλάδους ομαδικών συμβολαίων προστασίας και ατομικών επενδυτικών (UL). Η νέα παραγωγή κλάδου Υγείας συμπεριλαμβάνεται στις Γενικές Ασφαλίσεις.

 

 

ΠΗΓΗ: Nextdeal.gr

 


Από: www.ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Business News"
Κοινοποίησε