Εφαρμογή Ka-business

Τράπεζα Πειραιώς Αποτελέσματα 1o 3μηνο 2019

Οικονομία και Πολιτική

  Στα €19εκατ. Καθαρά Κέρδη το 1 o 3μ 2019, Βελτιωμένα  Όλα τα Βασικά Στοιχεία Αποτελεσμάτων .  Η Τράπεζα Πειραιώς, διατηρώντας πρωταγωνιστική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά, αποτελεί βασικό μοχλό για την αποκατάσταση της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας.  


 

Κερδοφορία, Λόγω Μείωσης των Εξόδων και Αύξησης των Καθαρών Εσόδων Τόκων

 • Κέρδη προ προβλέψεων στα €214εκατ., +9% σε ετήσια βάση
 • Καθαρά έσοδα τόκων στα €360εκατ., +2% σε ετήσια βάση
 • Λειτουργικά έξοδα στα €231εκατ., -8% σε ετήσια βάση
 • Έξοδο προβλέψεων στις 181μ.β. το 1ο 3μηνο 2019
 • Καθαρά κέρδη στα €19εκατ. το 1ο 3μηνο 2019 έναντι ζημίας €83εκατ. το 1ο 3μηνο 2018

 

Αύξηση Δανείων, με Προσαρμοσμένη Προσέγγιση για τον Αναλαμβανόμενο Κίνδυνο

 • Εκταμιεύσεις νέων δανείων €1δισ. το 1ο 3μηνο, σύυμφωνα με τον στόχο για €4 δισ. το 2019
 • Το σύνολο των εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 2% σε τριμηνιαία βάση στα €24,5δισ., αντιστρέφοντας την τάση για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης
 • Δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις στο 88% από 97% ένα έτος πριν

 

Η Αποκατάσταση του Ισολογισμού Συνεχίζεται

 • Μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά €0,5δισ. από οργανικές κινήσεις κατά το 1ο 3μηνο 2019
 • Πώληση χαρτοφυλακίων ύψους €1,2δισ. μικτής λογιστικής αξίας προς άμεση ολοκλήρωση
 • Σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου μείωσης των ΜΕΑ κατά €3,5δισ. το 2019

 

Οργανική Παραγωγή Κεφαλαίου που Υποστηρίζει την Κεφαλαιακή Θέση

 • Pro-forma δείκτης CET-1 στο 13,7%, προσαρμοσμένος για τη μείωση σταθμισμένου ενεργητικού από την επικείμενη ολοκλήρωση της πώλησης των δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία
 • Τα αποτελέσματα 1ου 3μηνου 2019 αντιστάθμισαν σε μεγάλο βαθμό την επίπτωση από τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ9 και την επίπτωση από το ΔΠΧΑ16 (-40 μ.β. σύνολο)
 • Η Τράπεζα Πειραιώς επεξεργάζεται επιπλέον πρωτοβουλίες για να ενισχύσει τα κεφαλαιακά της αποθέματα, και ήδη καταγράφει έμπρακτα αποτελέσματα

 

Δήλωση Δοίκησης

 

 

 

 

 

«Η έναρξη του 2019 ήταν θετική για τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι ανησυχίες για επιβράδυνση των μεγάλων οικονομιών και οι αβεβαιότητες γύρω από τις διαπραγματεύσεις για το Brexit και το διεθνές εμπόριο.

Αντίστοιχα, ιδιαίτερα θετική δυναμική κατέγραψαν τους πρώτους μήνες του έτους τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, αλλά και οι χρηματιστηριακές αξίες, καθώς σταδιακά κερδίζουν εκ νέου το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Το 1ο τρίμηνο 2019 η Τράπεζα Πειραιώς, βασιζόμενη στην πρόοδο που σημείωσε το 2018, κατέγραψε βελτίωση σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Τα καθαρά έσοδα τόκων κατά το 1ο τρίμηνο 2019 αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, κατά 2% ετησίως και 1% σε τριμηνίαια βάση, στα €360εκατ. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €69 εκατ., σταθερά σε ετήσια βάση, ενώ η προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους συνεχίζει να αποδίδει καρπούς, με περαιτέρω υποχώρηση κατά 8% σε επαναλαμβανόμενη βάση το 1ο τρίμηνο του έτους, τόσο ετησίως όσο και σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2018. Το καθαρό αποτέλεσμα της Τράπεζας για το 1ο τρίμηνο 2019 ανήλθε σε €19 εκατ. από ζημία €83 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, το 1ο τρίμηνο 2019 συνεχίσαμε την μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά €0,5 δισ., εκπληρώνοντας τον στόχο μας, ενώ ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ από προβλέψης διατηρήθηκε στο 49%. Η Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου μείωσης των ΜΕΑ κατά €3,5 δισ. μέχρι το τέλος του έτους.

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού της σχεδιασμού, επικεντρώνεται σε όλες τις ευκαιρίες ανάπτυξης εργασιών, πάντα με κριτήριο τις διατηρήσιμες αποδόσεις έναντι των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Στην κατεύθυνση αυτή, προχωρήσαμε σε εκταμιεύσεις ύψους €1 δισ. το 1ο τρίμηνο του έτους. Με τον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 88% στο τέλος Μαρτίου 2019 από 97% ένα χρόνο πριν, είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε την αναμενόμενη ζήτηση για δάνεια.

Στο τέλος Μαρτίου 2019, ο pro-forma δείκτης εποπτικών κεφαλαίων CET-1 της Τράπεζας, διαμορφώθηκε στο 13,7%. Η εστίασή μας παραμένει στη δημιουργία κεφαλαίου, τόσο οργανικά, όσο και υλοποιώντας ενέργειες που βελτιώνουν περαιτέρω την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της Τράπεζας.

Μαζί με τα αποτελέσματα 1ου 3μήνου 2019, ανακοινώνουμε το 5ετές πλάνο "Agenda 2023", το οποίο περιλαμβάνει τους Στρατηγικούς μας Στόχους, που υποστηρίζονται από Βιώσιμες Λύσεις προκειμένου να ικανοποιήσουν  όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη.

Συνεχίζουμε με συνέπεια στη στρατηγική για κερδοφορία, ενισχυμένη ρευστότητα, ενδυνάμωση του ισολογισμού και μείωση των κινδύνων, βασιζόμεμενοι στις βασικές μας τραπεζικές δραστηριότητες.»

                                                                                                Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος

 


 

Τα καθαρά έσοδα τόκων παρέμειναν σε θετική τροχιά

Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε €360εκατ. το 1ο 3μηνο 2019 σημειώνοντας αύξηση 1% σε τριμηνιαία και 2% σε ετήσια βάση. Οι εκταμιεύσεις δανείων ύψους €2,0δισ. το 4ο 3μηνο 2018 και το 1ο 3μηνο 2019, έχουν καλύτερα περιθώρια από το συνολικό χαρτοφυλάκιο, ενισχύοντας τη δυναμική των καθαρών εσόδων τόκων, ενώ σε αυτό συνεισέφερε και το βελτιωμένο κόστος χρηματοδότησης. Το επιτόκιο των νέων προθεσμιακών καταθέσεων περιορίστηκε σε 61μ.β. το 1ο 3μηνο 2019, από 71μ.β. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η Τράπεζα, επίσης, επωφελείται και από τη θετική επίδραση του κόστους χρηματοδότησης από πηγές χονδρικής, δεδομένης της εξάλειψης της χρηματοδότησης μέσω ELA από τα μέσα του 2018. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) αυξήθηκε το 1ο 3μηνο 2019 στις 248μ.β. από 243μ.β. το 4ο 3μηνο 2018 και 237μ.β. το 1ο 3μηνο 2018.

Σταθερά ετησίως τα έσοδα από προμήθειες

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών παρέμειναν σταθερά σε ετήσια βάση στα €69εκατ., με την επίδοσή τους να αναμένεται να ενισχυθεί στα επόμενα τρίμηνα που παραδοσιακά είναι ισχυρότερα. Οι όγκοι προμηθειών από συμπληρωματικές εργασίες, για παράδειγμα από πιστωτικές κάρτες, βελτιώθηκαν, αποδεικνύοντας πως η στρατηγική μας σταδιακά αποδίδει καρπούς.

Λειτουργικά έξοδα μειωμένα 8% σε ετήσια βάση

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα σημείωσαν μείωση της τάξεως του 8% τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση το 1ο 3μηνο 2019, περιοριζόμενα στα €231εκατ. Το έργο "Horizon" που εστιάζει στη λειτουργική αριστεία μέσω του εξορθολογισμού πόρων, πρωτοβουλιών ψηφιοποίησης και αυτοματισμού και της γενικότερης εξοικονόμησης σε όλους τους τομείς, επιφέρει αποτελέσματα και αναμένουμε η μειούμενη αυτή τάση να συνεχισθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα. Ο λόγος κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε στο 52% το 1ο 3μηνο 2019.

Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 1ο 3μηνο 2019 ανήλθαν σε €214εκατ., (+3% σε τριμηνιαία βάση). Εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων εξόδων το 4ο 3μηνο 2018, μειώθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση λόγω εποχικότητας. Σε ετήσια βάση τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων αυξήθηκαν 9%, λόγω βελτιωμένων καθαρών εσόδων τόκων και λειτουργικών εξόδων.

Προβλέψεις δανείων

Οι προβλέψεις δανείων κατά το 1ο 3μηνο 2019, ανήλθαν σε €174εκατ. σε σύγκριση με €163εκατ. το 1ο 3μηνο 2018. Ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις, διαμορφώθηκαν στις 181μ.β.. H εκτίμηση του Ομίλου παραμένει αμετάβλητη για το έξοδο προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις στις 160-180μ.β.για το 2019.  

Κερδοφόρο αποτέλεσμα

 

  Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου κατά το 1ο 3μηνο 2019 ανήλθαν σε €19εκατ. έναντι ζημίας €83 εκατ. το 1ο 3μηνο 2018.

Βασικά Σημεία Αποτελεσμάτων: Σταδιακή Αποκατάσταση της Κερδοφορίας

 

 

 

 

 

 

 

Βασικά Σημεία Ισολογισμού: Εξυγίανση Ισολογισμού & Αύξηση Δανείων

Καταθέσεις +2% ετησίως

Οι καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν στα €43,8δισ. στο τέλος Μαρτίου 2019, με ετήσια αύξηση 2%. Σε τριμηνιαία βάση, οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 2% λόγω εποχικότητας και λόγω της επίπτωσης στις καταθέσεις από τις επιδοτήσεις αγροτών. Το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται το 1ο 3μηνο 2019 στις 42μ.β. για το σύνολο των καταθέσεων έναντι 46μ.β. ένα έτος πριν.

Βελτιωμένο προφίλ ρευστότητας και χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε στα €1,7δισ. στο τέλος Μαρτίου 2019 από €6,1δισ. πριν από ένα έτος (εκ των οποίων €2,1δισ. από τον ELA). Η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA εξαλείφθηκε από τα μέσα Ιουλίου 2018. Η Τράπεζα συνέχισε να αντικαθιστά τη χρηματοδότηση από διατραπεζικά repo με χρηματοδότηση από τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ με μηδενικό κόστος, χρησιμοποιώντας τις καλυμμένες ομολογίες της ύψους €4δισ. που αποτελούν επιλέξιμα από την ΕΚΤ ενέχυρα. Ως αποτέλεσμα, το υπόλοιπο χρηματοδότησης από διατραπεζικά repo περιορίσθηκε στα €1,5δισ. στο τέλος Μαρτίου 2019 από €1,7δισ. στο τέλος του 2018.

Αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων

Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών διαμορφώθηκαν στα €51,6δισ. στo τέλoς Μαρτίου 2019, ενώ μετά από προβλέψεις στα €38,5δισ. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά €0,6δισ. κατά το 1ο 3μηνο 2019, με τις επιχειρηματικές χορηγήσεις να οδηγούν την άνοδο. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφτασαν τα €1,0δισ. το 1ο 3μηνο 2019, στα ίδια επίπεδα με το  4ο 3μηνο 2018. Ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις της Τράπεζας διαμορφώθηκε στο 88%.

Δείκτης CET-1

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET-1) του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2019 ήταν στο 13,7% σε pro-forma βάση, προσαρμοσμένος α) για τη μείωση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού, λόγω της αποεπένδυσης από την Piraeus Bank Bulgaria, που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο 2019, και β) για τα κέρδη της περιόδου. Η Διοίκηση εξακολουθεί να επικεντρώνεται στην ενίσχυση των κεφαλαιακών αποθεμάτων της Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα επεξεργάζεται πρωτοβουλίες για να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση, δημιουργώντας αποθέματα κεφαλαίων που υπερβαίνουν τις εποπτικές υποχρεώσεις. Ο δείκτης CET-1 (fully loaded) βελτιώνεται σταθερά τα τρία τελευταία τρίμηνα, κάτι που υποδεικνύει την πρόοδο της Τράπεζας όσον αφορά στην αποκατάσταση της κερδοφορίας. 

Σε τροχιά επίτευξης της στρατηγικής μείωσης ΜΕΑ

Η συνολική μείωση των ΜΕΑ του Ομίλου ανήλθε στα €0,5δισ. το 1ο 3μηνο 2019, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο τους στα €26,9δισ. στο τέλος Μαρτίου 2019. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις παρέμεινε στο επίπεδο του 49%. Η ετήσια μεταβολή των ΜΕΑ ανήλθε σε -€5,3δισ. και ήταν αποτέλεσμα τόσο οργανικών όσο και μη οργανικών δράσεων. Η Τράπεζα ολοκλήρωσε στις αρχές του 4ου 3μήνου 2018 συναλλαγές που αφορούσαν στην πώληση δύο χαρτοφυλακίων ΜΕΑ συνολικής μικτής λογιστικής αξίας ύψους €1,8δισ., ενώ άλλες δύο πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΑ είναι υπό ολοκλήρωση, μία χαρτοφυλακίου καταναλωτικών μη εξασφαλισμένων δανείων συνολικής μικτής λογιστικής αξίας €0,7δισ., και μια άλλη χαρτοφυλακίου €0,5δισ. εξασφαλισμένων ναυτιλιακών δανειών. Η Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου μείωσης των ΜΕΑ κατά €3,5δισ. το 2019.  

Δίκτυο καταστημάτων & εργαζόμενοι

Το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα στις 31 Μαρτίου 2019 αποτελούνταν από 548 μονάδες (-49 σε ετήσια βάση). Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε 12.521 εργαζομένους το 1ο 3μηνο 2019, από τους οποίους οι 12.067 στην Ελλάδα.

Εκκίνηση Νέου Στρατηγικού Πλάνου: "Agenda 2023"

 

Η Τράπεζα Πειραιώς, διατηρώντας πρωταγωνιστική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά, αποτελεί βασικό μοχλό για την αποκατάσταση της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας. Η Τράπεζα Πειραιώς, υπό τη νέα της διοικητική ομάδα, παρουσιάζει το νέο στρατηγικό σχέδιο έως το 2023 με την επωνυμία "Agenda 2023", που αντανακλά το όραμά της να είναι η πλέον αξιόπιστη Τράπεζα στην Ελλάδα.

Οι πυλώνες του πλασίου "Agenda 2023" είναι οι ακόλουθοι:

 • Στρατηγικοί Στόχοι: τίθενται συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι στόχοι που τοποθετούν την Τράπεζα σε ξεκάθαρη πορεία πλήρους αποκατάστασης των θεμελιωδών της και ενίσχυσης της κερδοφορίας της.
 • Ικανοποίηση των Ενδιαφερομένων Μερών: πρόκειται για την πλέον βασική προτεραιότητα της Τράπεζας. Ενδιαφερόμενα μέρη αποτελούν για την Τράπεζα οι πελάτες, οι μέτοχοι, οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές, και η κοινωνία ευρύτερα.
 • Διατηρήσιμες Λύσεις: συγκροτείται ένα πλήρες πλαίσιο λύσεων, το οποίο, με εστιασμένη και αποτελεσματική υλοποίηση, θα επιτρέψουν την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων της Τράπεζας, με στόχο τη δημιουργία αξίας από όλες τις λειτουργίες της.

Οι παραπάνω βιώσιμες λύσεις αφορούν στα 3 παρακάτω πεδία:

1.     Εξυγίανση ισολογισμού: η Τράπεζα θα συνεχίσει αποφασιστικά την απομόχλευση των κινδύνων του ισολογισμού της, με στόχο να φτάσει σε διεθνώς αποδεκτά επίπεδα, ήτοι σε μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ως ποσοστό των προ προβλέψεων δανείων. Παράλληλα, η Τράπεζα  σκοπεύει να ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσει να υπερτερεί σε κάθε στιγμή των εποπτικών απαιτήσεων κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες. 

2.     Ανάπτυξη βασικών στοιχείων ενεργητικού: ενισχύοντας τις υφιστάμενες σχέσεις της με τα 5,3 εκατ. πελατών της, η Τράπεζα θα επικεντρωθεί στο να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της βασικής δραστηριότητάς της στην Ελλάδα, ενώ επιδιώκει να διατηρήσει το χαρακτήρα της ως Tράπεζας εξειδικευμένης στην παροχή υπηρεσιών προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις. Παράλληλα, στοχεύει σε αυξημένες εργασίες ιδιωτών, υπό το πρίσμα της αξιολόγησης των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Η Τράπεζα έχει προσδιορίσει τις προοπτικές εσόδων από όλους τους τομείς δραστηριότητας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πρωτοποριακής της ψηφιακής πλατφόρμας, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις.

3.     Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας: στόχος είναι η μεγιστοποίηση απόδοσης των πόρων που απασχολεί η Τράπεζα. Αυτό θα επιτευχθεί με απλοποίηση της δομής, λήψης μέτρων εξορθολογισμού των δαπανών λειτουργίας, στοχευμένες επενδύσεις, καθώς και περαιτέρω ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης των εσωτερικών λειτουργιών. Μέσω της εστιασμένης υλοποίησης της "Agenda 2023" και ως τα τέλη του 2023, η Τράπεζα αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα πλήρως αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό οργανισμό με δείκτη κόστους προς έσοδα στο επίπεδο του 40% και ικανοποιητικές αποδόσεις ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoΤΕ) σε υψηλό μονοψήφιο εύρος.

Στόχοι  

Agenda 2023

Κόστος προς Έσοδα

Δείκτης Κόστους προς Έσοδα κοντά στο 40%

Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ)

Μονοψήφιος δείκτης ΜΕΑ

Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE)

Υψηλό μονοψήφιο επίπεδο RoTE

Εποπτικά κεφάλαια 

200μβ υψηλότερα της εποπτικής απαίτησης

 

 


 

Επιλεγμένα Στοιχεία Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

Ενοποιημένα Στοιχεία (ποσά σε € εκατ.)

31.03.19

31.12.18

31.03.18

Δ 3μήνου

Δ ετήσια

Επιλεγμένα Στοιχεία Ισολογισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενεργητικό

59.254

61.880

63.559

-4%

-7%

Καταθέσεις

43.838

44.739

43.151

-2%

2%

Δάνεια προ Απομειώσεων και Προσαρμογών

51.581

53.091

57.702

-3%

-11%

Σωρευμένες Προβλέψεις

13.099

13.333

16.344

-2%

-20%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

7.562

7.506

7.842

1%

-4%

 

 

 

 

 

 

Επιλεγμένα Αποτελέσματα

1ο 3μ. 19

4ο 3μ. 18

1ο 3μ. 18

Δ 3μήνου

Δ  ετήσια

 

 

 

 

 

 

Καθαρά Έσοδα Τόκων

360

355

353

1%

2%

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών

69

76

69

-9%

0%

Αποτελέσματα Εμπορ. & Επενδ. Χαρ/κίου

4

36

13

-88%

-67%

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα & Μερίσματα

11

9

12

19%

-10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων

445

477

448

-7%

-1%

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες Προσωπικού

(120)

(114)

(259)

5%

-54%

- εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1

(120)

(96)

(127)

25%

-6%

Γενικά Διοικητικά Έξοδα

(81)

(129)

(97)

-37%

-17%

Αποσβέσεις και Λοιπά Έξοδα

(30)

(26)

(27)

18%

13%

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων

(231)

(269)

(383)

-14%

-40%

- εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1

(231)

(250)

(251)

-8%

-8%

 

 

 

 

 

 

Κέρδη Προ Φόρων & Προβλέψεων

214

208

64

3%

>100%

- εξαιρουμένων εκτάκτων εσόδων και εξόδων

214

226

196

-6%

9%

 

 

 

 

 

 

Απομειώσεις Αξίας Δανείων

(174)

(137)

(163)

27%

7%

Λοιπές Προβλέψεις

(7)

(64)

(8)

-89%

-13%

Έσοδα Συμμετοχών σε Συγγενείς

(10)

28

(8)

-

-

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα Προ Φόρων

23

34

(115)

-34%

-

 

 

 

 

 

 

Φόρος Εισοδήματος

(9)

103

35

-

-

 

 

 

 

 

 

Καθαρά Αποτελέσματα

19

133

(83)

-86%

-

Αποτελέσματα Μετόχων από Συνεχ. Δραστ/τες

14

145

(79)

-

-

 

 

 

 

 

 

Δικαιώματα Μειοψηφίας από Συνεχ. Δραστ/τες

0

(7)

(1)

-

-

Αποτελέσματα Διακοπτόμενων Δραστηριοτήτων

5

(4)

(3)

-

-

 

(1)     Τα έκτακτα αποτελέσματα αφορούν έξοδα του προγράμματος εθελουσίας εξόδου του προσωπικού.

 

Επαναλαμβανόμενα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων  (€εκατ.)

 

 

=

 

 

Καθαρά Έσοδα Τόκων (€εκατ.) 

 

         

 

 

Εξυπηρετούμενα Δάνεια - Ελλάδα (€δισ.)

 

 

 

 

Pro- forma Δείκτης CET-1 FL (%)

 

 

 

 

           Μη Εξυπηρετ. Ανοίγματα - Ελλάδα (€δισ.)                                               

 Εργαζόμενοι & Καταστήματα - Ελλάδα (#)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΛΩΣΣΑΡΙ/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΔΜΑ) ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΙΛΟΥ

 

#

Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης

Επεξήγηση

1

Προσαρμογή σε Εύλογη Αξία του Κόστους Επιμερισμού Εξαγορών (PPA)

H προσαρμογή σε εύλογη αξία του κόστους επιμερισμού (PPA) των εξαγορασθεισών δραστηριοτήτων επτά τραπεζών: (πρώην ΑΤΕBank, δραστηριότητες στην Ελλάδα των Κυπριακών τραπεζών -Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα- Millennium Bank ΑΕ, Γενική Τράπεζα ΑΕ και Πανελλήνια Τράπεζα ΑΕ) ύψους €5.6δισ. στο τέλος Μαρ. 2018, €3,5 δισ. στο τέλος Δεκ. 2018, και €3,3δισ. στο τέλος Μαρ. 2019

2

Συνολικό Προσαρμοσμένο Ενεργητικό

Σύνολο ενεργητικού εξαιρώντας τα στοιχεία ενεργητικού ανερχόμενα σε:

1) €3,8δις από τις διακοπτόμενες δραστηριότητες στη Σερβία και τη Ρουμανία, άλλες διακοπτόμενες δραστηριότητες και τις δραστηριότητες στην Αλβανία και τη Βουλγαρία στο τέλος Μαρ.18  

2) €3,3 δισ. από τις διακοπτόμενες δραστηριότητες στην Αλβανία και τη Βουλγαρία, το εποχικό δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλες διακοπτόμενες δραστηριότητες στο τέλος Δεκ. 2018 

2) €1,2δισ. από τις διακοπτόμενες δραστηριότητες στη Βουλγαρία και άλλες διακοπτόμενες δραστηριότητες στο τέλος Μαρ. 19

3

Δάνεια προ Προβλέψεων (Απομειώσεων) και Προσαρμογών

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος προ αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε εύλογη αξία του κόστους επιμερισμού (PPA) των εξαγορασθεισών δραστηριοτήτων.

4

Δάνεια μετά από Προβλέψεις

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες μετά από προβλέψεις και προσαρμογές στο αποσβέσιμο κόστος.

5

Δείκτης Δανείων μετά από Προβλέψεις προς Καταθέσεις

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες μετά από προβλέψεις και προσαρμογές, προς καταθέσεις πελατών,

6

Βασικά (Τραπεζικά) Έσοδα

Καθαρά έσοδα τόκων + Καθαρά έσοδα προμηθειών

7

Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο (NIM)

Καθαρά έσοδα από τόκους προς το σύνολο προσαρμοσμένου ενεργητικού.

8

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών σε επαναλαμβανόμενη βάση προς Ενεργητικό

 

9

Έκτακτα ή μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία αποτελεσμάτων περιόδου

Το 1ο 3μηνο 2018, 2ο 3μηνο 2018 και 4ο 3μηνο 2018, κόστος προσωπικού του Προγράμματος Eθελουσίας Eξόδου (VES), €132εκατ., €4εκατ. και  €18 εκατ. χαρακτηρίζονται ως έκτακτα.

Το 2ο 3μηνο 2018, €35εκατ. άλλων προβλέψεων και -€24εκατ. λοιπών εσόδων χαρακτηρίστηκαν ως έκτακτα

Το 3ο μηνο 2018, €48εκατ. καθαρών εσόδων προμηθειών χαρακτηρίστηκαν ως έκτακτα 

10

Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων

Συνολικά καθαρά έσοδα μείον τα συνολικά λειτουργικά έξοδα.

11

Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε επαναλαμβανόμενη βάση

Συνολικά καθαρά έσοδα μείον τα συνολικά λειτουργικά έξοδα, εξαιρώντας τα έκτακτα ή μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία που αφορούν την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με το στοιχείο 9

12

Δείκτης Κόστους προς Έσοδα

Συνολικά λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων ως προς συνολικό καθαρό εισόδημα εξαιρώντας τα έκτακτα στοιχεία που αφορούν την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με το στοιχείο 9

13

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας CET-1 σε pro-forma βάση

Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 λαμβάνοντας υπόψη την ελάφρυνση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWA) για την προβλεπόμενη πώληση της Piraeus Bank Bulgaria

 

 

14

Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ, ΝPL)

Προσαρμοσμένα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προ προβλέψεων και προσαρμογών σε εύλογη αξία του κόστους επιμερισμού (PPA) των εξαγορασθεισών δραστηριοτήτων

15

Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ, ΝPE)

Πιστοδοτικά ανοίγματα εντός ισολογισμού προ αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών στο αποσβέσιμο κόστος σε εύλογη αξία του κόστους επιμερισμού (PPA) των εξαγορασθεισών δραστηριοτήτων τα οποία: (α) έχουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, (β) έχουν υποστεί απομείωση ή ο οφειλέτης κρίνεται απίθανο να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του πλήρως χωρίς τη ρευστοποίηση καλυμμάτων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ποσού σε καθυστέρηση ή του αριθμού ημερών καθυστέρησης, (γ) έχουν υποστεί ρύθμιση και δεν έχει εκπνεύσει η περίοδος παρακολούθησης κατά τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Aρχής (δ) έχουν επιμόλυνση από τα (α) ποσά, κατά τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Aρχής και άλλων κριτηρίων πιθανής αδυναμίας πληρωμής

16

Δείκτης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ, NPL)

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες προ προβλέψεων και προσαρμογών

17

Δείκτης μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ, NPE)

Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα προς δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες

18

Δείκτης Κάλυψης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ, NPL)

Προβλέψεις για κάλυψη αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών δανείων και απαιτήσεων από πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος σε εύλογη αξία του κόστους επιμερισμού (PPA) των εξαγορασθεισών δραστηριοτήτων προς μη εξυπηρετούμενα δάνεια

19

Δείκτης Κάλυψης μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ, NPE)

Προβλέψεις για κάλυψη αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών δανείων και απαιτήσεων από πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος σε εύλογη αξία του κόστους επιμερισμού (PPA) των εξαγορασθεισών δραστηριοτήτων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

20

Εξοδο Προβλέψεων

Προβλέψεις για κάλυψη αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών δανείων και απαιτήσεων από πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος σε εύλογη αξία του κόστους επιμερισμού (PPA) των εξαγορασθεισών δραστηριοτήτων προς δάνεια μετά από προβλέψεις

21

Απόδοση Εσόδων προς Σύνολο Ενεργητικού (ROA)

Κέρδος / ζημία περιόδου προς το σύνολο προσαρμοσμένου ενεργητικού

22

Καθαρό αποτέλεσμα ή Καθαρό Κέρδος

Κέρδος / ζημία περιόδου αναλογούν στους μετόχους μητρικής

23

Σωρευμένες προβλέψεις

Προβλέψεις για κάλυψη αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών δανείων και απαιτήσεων από πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος σε εύλογη αξία του κόστους επιμερισμού (PPA) των εξαγορασθεισών δραστηριοτήτων

24

Λειτουργικά Έξοδα / Κόστος

Σύνολο λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων

25

Έξοδο Προβλέψεων Δανείων

Έξοδο απομειώσεων για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αποσβέσιμο κόστος

26

Προ Φόρων Αποτέλεσμα

Κέρδος / ζημία περιόδου προ φόρου εισοδήματος

27

Σχηματισμός νέων NPE

Μεταβολή υπολοίπων των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων προσαρμοσμένων για διαγραφές, πωλήσεις, συναλλαγές debt to equity  για δάνεια πελατών προ προβλέψεων αναμενομενων πιστωτικών ζημιών (ECL) σε αποσβεσμένο κόστος

28

Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων - RoTE

Καθαρό απότέλεσμα ως προς τα ενσώματα ίδια κεφάλαια (Ιδια κεφάλαια μείον Cocosμείον αύλα στοιχεία)

29

NSFR

Δείκτης σταθερής καθαρής χρηματοδότησης (Net stable funding ratio, NSFR),

εκφράζεται ως αναλογία που συνδέει την διαθέσιμη σταθερή χρηματοδότηση (AFS) της τράπεζας με την απαιτούμενη ελάχιστη σταθερή χρηματοδότησή της (RSF). Η συνολική RSF της τράπεζας είναι το τμήμα του κεφαλαίου και των υποχρεώσεών της που θα παραμείνουν στη τράπεζα για περισσότερο από ένα έτος. Το συνολικό RSF μιας τράπεζας είναι το ποσό της σταθερής χρηματοδότησης που απαιτείται λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά ρευστότητας και τις υπολειπόμενες διάρκειες των περιουσιακών του στοιχείων και τον ενδεχόμενο κίνδυνο ρευστότητας που προκύπτει από τα ανοίγματα εκτός ισολογισμού.

30

LCR ( Liquidity Coverage Ratio)

Δείκτης κάλυψης ρευστότητας μετρά το επίπεδο αποθεμάτων υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργηητικού που καλύπτουν βραχυχρόνιες ανάγκες ρευστότητας  σε ακραί σενάρια περιόδου ενός μήνα

31

Πυκνότητα σταθμισμένου εναντι κινδύνων ενεργητικό

Σταθμισμένο ένατι κινδύνων ενεργητικό ως προς το σύνολου του ενεργητικού

               

 

Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Οποιεσδήποτε προβλέψεις ή άλλες εκτιμήσεις στην παρούσα ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων αναφορικά με την απόδοση και την επίδοσή μας και παρατηρήσεων αναφορικά με τους στόχους και τη στρατηγική μας ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και επιχειρήσεών μας, υπερισχύουν τυχόν προηγούμενων σχετικών προβλέψεων ή άλλων εκτιμήσεων και αποτελούν δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις βασισμένες σε υποθέσεις και πεποιθήσεις, σε συνάρτηση με πληροφόρηση που είναι διαθέσιμη προς το παρόν στην Τράπεζα, η οποία μπορεί να μην είναι η ορθή. Αυτές οι υποθέσεις και πεποιθήσεις μπορεί να επηρεάζονται από παράγοντες που βρίσκονται εντός ή εκτός του ελέγχου μας και τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να αποκλίνουν σημαντικά από οποιεσδήποτε εκτιμήσεις και προβλέψεις. Παράγοντες που επηρεάζουν τα πραγματικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διακυμάνσεις των επιτοκίων και των χρηματιστηριακών δεικτών, τις επιπτώσεις του ανταγωνισμού στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε και τις αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες και στο κανονιστικό πλαίσιο.

 

Αυτή η ανακοίνωση, δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή πώλησης ή πρόσκληση για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε τίτλου ή μέσου ή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε εμπορική στρατηγική. Κανένα μέρος της παρούσας ανακοίνωσης, δε μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά επενδυτική συμβουλή ή σύσταση για οποιαδήποτε συναλλαγή. Δεν παρέχεται καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή την ανακοίνωση και δεν υπάρχει καμία αξίωση ότι οποιαδήποτε μελλοντική προσφορά για συναλλαγή αναφορικά με οποιουσδήποτε τίτλους θα συμμορφώνεται με τυχόν όρους που ενδέχεται να περιέχονται στην παρούσα. Πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή, οι επενδυτές θα πρέπει να καθορίζουν τους οικονομικούς κινδύνους και τα οφέλη, καθώς και τις νομικές, φορολογικές και λογιστικές συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, καθώς και την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν τέτοιους κινδύνους, χωρίς να βασίζονται στις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα παρουσίαση.

 

 


Από: www.ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Οικονομία και Πολιτική"
Κοινοποίησε