Εφαρμογή Ka-business

Απαλλαγή των δωρεών από τον ΦΠΑ

Οικονομία και Πολιτική

Με τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται πως δεν θα υφίσταται πλέον η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ σεαγαθά και υπηρεσίες που αφορούν δωρεές.


Η εν λόγω τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του κοινωνικού μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων" (Α΄ 212) και άλλες διατάξεις». 

 Συγκεκριμένα, με την τροπολογία διευρύνονται οι περιπτώσεις ειδικών απαλλαγών από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας με την προσθήκη νέας που θααφορά στην παράδοση αγαθών και παροχών υπηρεσιών που αφορούν δωρεές, στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που συνάπτονται με φορέα του δημόσιο τομέα ή με ΝΠΙΔ που έχουν συσταθεί με ειδικό νόμο για το δημόσιο συμφέρον ή με άλλες οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς.

 


Από: www.ka-business.gr

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία "Οικονομία και Πολιτική"
Κοινοποίησε