Αρχική BUSINESS Νέα Αποτελέσματα 3ου Τριμήνου 2013 Ομίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσματα 3ου Τριμήνου 2013 Ομίλου Γενικής Τράπεζας

 

  • Σημαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος το 3ο τρίμηνο σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Η λειτουργική ζημιά, εξαιρουμένων έκτακτων εξόδων, περιορίστηκε σε € 4,6 εκατ. έναντι € 13,1 εκατ. και € 9,5 εκατ. το 1ο και το 2ο τρίμηνο αντίστοιχα.
  • Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 37% έναντι του προηγούμενου τριμήνου, ενώ εξαιρουμένης της επίδρασης του προγράμματος αποχώρησης των εργαζομένων, τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι τριμήνων.
  • Οι δείκτες ρευστότητας της Τράπεζας διατηρήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα, από τους καλύτερους στην ελληνική αγορά, με το δείκτη δανείων προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 93% και το δείκτη ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος στο 22,3%, χωρίς καμία εξάρτηση για ρευστότητα από το Δημόσιο, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την Τράπεζα της Ελλάδος.
  • Ενισχύθηκε περαιτέρω η κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας διατηρώντας τον υψηλότερο δείκτη βασικών κεφαλαίων στην ελληνική αγορά (Core Tier I), στο 17,55%, χωρίς καμία εξάρτηση για κεφάλαια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή το Δημόσιο.
  • Η δημιουργία νέων επισφαλών δανειακών απαιτήσεων επιβραδύνθηκε σημαντικά, ενώ η Τράπεζα είναι ιδιαίτερα θωρακισμένη σε δυσμενείς εξελίξεις, διατηρώντας τον υψηλότερο στην ελληνική αγορά δείκτη κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων, με τη σχέση Προβλέψεων προς Δάνεια σε Καθυστέρηση να διαμορφώνεται σε 63%.
  • Η Γενική Τράπεζα, σχεδόν ένα χρόνο μετά την ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, διατηρεί ισχυρούς χρηματοοικονομικούς δείκτες και πορεύεται στο μέλλον με αισιοδοξία, διαμορφώνοντας ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης εργασιών, με στόχο τη σταδιακή μετατροπή της σε ιδιωτικό, ανεξάρτητο, εξειδικευμένο, αναπτυξιακό και επενδυτικό τραπεζικό οργανισμό.

Αποτελέσματα 3ου Τριμήνου 2013 Ομίλου Γενικής Τράπεζας

Κατά το 3ο τρίμηνο 2013 και σχεδόν ένα χρόνο μετά την ένταξή της στον Όμιλο Πειραιώς, η Γενική Τράπεζα, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, βελτίωσε περαιτέρω το λειτουργικό της αποτέλεσμα, διατήρησε σε υψηλά επίπεδα τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, θωρακίζοντας την Τράπεζα από αντίξοες και δυσμενείς εξελίξεις ενώ ταυτόχρονα περιόρισε την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και το λειτουργικό κόστος. Η Τράπεζα πορεύεται στο μέλλον χαράσσοντας νέα πορεία, με μηδενική εξάρτηση από το Δημόσιο, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την Τράπεζα  της Ελλάδος για κεφάλαια και ρευστότητα.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα βελτίωσε το λειτουργικό της αποτέλεσμα, εξαιρουμένων των εκτάκτων εξόδων, καταγράφοντας ζημιά  € 4,6 εκατ. το 3ο τρίμηνο του 2013, έναντι ζημιών € 13,1 εκατ. και €9,5 εκατ. το 1ο και το 2ο τρίμηνο του 2013 αντίστοιχα, εξέλιξη που πιστοποιεί την πορεία της Τράπεζας προς την πλήρη χρηματοοικονομική εξυγίανση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Ομίλου για το 3ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους αυξήθηκαν κατά 37% έναντι του προηγούμενου τριμήνου, ως αποτέλεσμα αφενός της πολιτικής αύξησης των περιθωρίων στα δάνεια και της είσπραξης τόκων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και αφετέρου της μείωσης του κόστους καταθέσεων, ως  συνέπεια της σταδιακής αποκλιμάκωσης των επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων σε σχέση με τα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν οριακά κατά 2% το 3ο τρίμηνο του 2013, έναντι του 2ου τριμήνου. Το 92% περίπου του συνόλου των εσόδων από αμοιβές και προμήθειες προέρχεται από τις δραστηριότητες της εμπορικής τραπεζικής.

Τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 28% τo 3ο τρίμηνο του 2013, έναντι του 2ου τριμήνου του 2013, κυρίως λόγω της αύξησης που παρατηρείται στα καθαρά έσοδα από τόκους.

Επιπλέον, τα λειτουργικά έξοδα, εξαιρουμένης της επίδρασης του Προγράμματος Αποχώρησης Εργαζομένων, ύψους  € 6,6 εκατ., διαμορφώθηκαν το 3ο τρίμηνο του 2013 στα χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τα προηγούμενα 6 τρίμηνα. Εκτιμάται ότι η μείωση των λειτουργικών εξόδων με βάση τις ενέργειες που έχουν ήδη υλοποιηθεί μέσα στο εννεάμηνο του 2013 θα υπερβαίνει pro-forma το 38%.

Στις 19.7.2013, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς ανακοίνωσε Πρόγραμμα Αποχώρησης, στο οποίο έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας και των Θυγατρικών Εσωτερικού, οι οποίοι απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου καθώς και οι έχοντες σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία. Το πρόγραμμα ήταν σε ισχύ από την 19.7.2013 έως την 9.9.2013. Στο πρόγραμμα δήλωσαν συμμετοχή από τη Γενική Τράπεζα 365 άτομα. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η μεγάλη συμμετοχή των υπαλλήλων στο πρόγραμμα θα συμβάλει περαιτέρω στην επίτευξη θετικών λειτουργικών αποτελεσμάτων το 2014. Οι ετήσιες ωφέλειες εκτιμώνται άνω των € 15 εκατ. τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων συνολικά του Ομίλου Πειραιώς, το 3ο τρίμηνο διέκοψαν τη λειτουργία τους 6 καταστήματα, οι εργασίες και οι πελάτες των οποίων ενσωματώθηκαν σε άλλα καταστήματα της Γενικής και του Ομίλου Πειραιώς.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ανήλθαν σε € 1,3 εκατ. το 3ο τρίμηνο 2013.  Οι σωρευτικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις μειώθηκαν συνολικά κατά € 63,5 εκατ. σε ετήσια βάση, εξαιτίας της προσαρμογής των λογιστικών εκτιμήσεων της Τράπεζας κατά € 78,9 εκατ. με τις αντίστοιχες του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς το 2ο τρίμηνο, γεγονός που επέδρασε θετικά στο τελικό αποτέλεσμα.

Ο Όμιλος της Γενικής Τράπεζας κατέγραψε το εννεάμηνο 2013 καθαρές ζημιές μετά από φόρους €14,4 εκατ. έναντι καθαρής ζημίας ύψους € 85,3 εκατ. την ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Εξαιρουμένων των εκτάκτων εξόδων, η ζημιά περιορίστηκε σε € 7,4 εκατ., σημαντικά μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Στη διάρκεια του 3ου τριμήνου η εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.» επωλήθη στην «Πειραιώς Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.».  Ως αποτέλεσμα, η ζημιά μετά φόρων στο εννεάμηνο του 2013 ποσού €14,4 εκατ. και στο 3ο τρίμηνο ποσού € 55,5 εκατ., επηρεάστηκαν από την απομείωση της θυγατρικής εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.», κατά € 42,2 εκατ. Ωστόσο, υπάρχει θετική επίδραση από την ανακύκλωση του ποσού αυτού στα Λοιπά Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις νέον, η οποία προήλθε από την πώληση της ανωτέρω εταιρείας.

 

Μεγέθη 30 Σεπτεμβρίου 2013

 

Τα δάνεια προ προβλέψεων στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2013 ανήλθαν σε € 3,1 δισ. εκ των οποίων τα επιχειρηματικά δάνεια αποτελούν το 49% του συνολικού χαρτοφυλακίου, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες το 51%. Τα καθαρά δάνεια (μετά την αφαίρεση των προβλέψεων) και οι λοιπές απαιτήσεις ανήλθαν σε € 1,8 δισ., εμφανίζοντας μείωση 3,64% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2012.

Οι καταθέσεις ανήλθαν σε € 2 δισ. περίπου, καταγράφοντας μικρή μείωση 3% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2012, παρά τη σημαντική μείωση του αριθμού των καταστημάτων, εξέλιξη που επιβεβαιώνει τους ισχυρούς δεσμούς της Τράπεζας με την παραδοσιακή της πελατεία και την εμπιστοσύνη των πελατών στις προοπτικές της. Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου των καταθέσεων είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και αποτελείται από λογαριασμούς όψεως και ταμιευτηρίου σε ποσοστό 42% και προθεσμίας 58%.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διατηρείται σχεδόν σταθερός στο 93%, σε σχέση με το Δεκέμβριο 2012 και παραμένει ο καλύτερος της Ελληνικής αγοράς.

 

 

 

Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου

 

Το 3ο τρίμηνο του 2013 καταγράφεται μείωση της τάξεως του 2% στο χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μη ενσωμάτωση των αντίστοιχων    δανείων της θυγατρικής εταιρείας χρηματοδοτικών μισθώσεων, της οποίας το ποσοστό μεταβιβάσθηκε την 1η Αυγούστου στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.

 

Το χαρτοφυλάκιο των δανείων σε καθυστέρηση εμφανίζει μικρή βελτίωση στον τομέα των επιχειρηματικών δανείων, ενώ τα δάνεια ιδιωτών παρουσιάζουν μικρή χειροτέρευση κατά 2% έναντι του 2ου τριμήνου 2013.

 

Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου παραμένει υψηλός και διαμορφώθηκε σε 66% στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2013 από 62% το Δεκέμβριο 2012.

 

Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών έφθασε στο 63% από 69% το Δεκέμβριο 2012, λόγω της μερικής αναστροφής προβλέψεων το 2ο τρίμηνο του 2013. Το ποσοστό κάλυψης του 63% θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό και είναι το υψηλότερο της Ελληνικής αγοράς, ενώ ο δείκτης των συσσωρευμένων προβλέψεων ως προς το σύνολο των δανείων διαμορφώθηκε στο 41,3%, ποσοστό που επίσης είναι το υψηλότερο της Ελληνικής αγοράς.  Το σημαντικό ύψος προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις σηματοδοτεί την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου δανείων της Γενικής Τράπεζας και την πλήρη θωράκιση της Τράπεζας σε αντίξοες συνθήκες.

 

Ισχυροί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας

 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βασικών κεφαλαίων (CoreTier 1) έφτασε στο 17,55% το 3ο τρίμηνο του 2013, έναντι 14,70% το Δεκέμβριο του 2012 και συνεχίζει να αποτελεί τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στην Ελληνική αγορά. Επίσης, ο δείκτης ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος παρέμεινε ο καλύτερος στην Ελληνική αγορά και έφτασε στο 22,31%, έναντι ελαχίστου ορίου 20%.

 

Η Γενική Τράπεζα διατηρεί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, οι οποίοι ξεπερνούν κατά πολύ τα απαιτούμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος επίπεδα και παραμένει πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενη, χωρίς εξάρτηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και χωρίς να έχει λάβει οποιαδήποτε κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ελληνικό κράτος ή άλλο επίσημο φορέα.

 

 

 

Νέα επιχειρηματική προοπτική

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η Γενική Τράπεζα πορεύεται στο μέλλον, με μηδενική εξάρτηση από το Δημόσιο, το ΤΧΣ και την Τράπεζα της Ελλάδος για κεφάλαια και ρευστότητα, με πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της, με σημαντική βελτίωση της οργανικής της επίδοσης, με ισχυρούς χρηματοοικονομικούς δείκτες και με άρρηκτους δεσμούς με την πελατεία της που την περιβάλλει με εμπιστοσύνη.

 

Η Γενική μετασχηματίζεται σε ένα εξειδικευμένο αναπτυξιακό και επενδυτικό τραπεζικό οργανισμό και διαμορφώνει ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης εργασιών με άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων από τις αγορές.  Το σχέδιο, με την ολοκλήρωσή του, θα υποβληθεί σύντομα για έγκριση στις αρμόδιες αρχές. Οι δραστηριότητες της Τράπεζας θα επικεντρωθούν στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων διαχείρισης περιουσίας, τη στοχευμένη άντληση καταθέσεων μέσα από το εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας, την επιλεκτική χρηματοδότηση υγιών επιχειρήσεων με κεφάλαια και ρευστότητα και την παράλληλη άντληση κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς, τη διαχείριση διεθνών και εγχώριων αναπτυξιακών και επενδυτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση και εξυγίανση των επιχειρήσεων, καθώς και την προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών αποτελεσματικής διαχείρισης προβληματικών δανείων. Μέσα από αυτές τις υπηρεσίες, η Γενική Τράπεζα θα συνεχίσει να στηρίζει τη βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, προς όφελος των μετόχων, των πελατών της και του συνόλου της ελληνικής οικονομίας.

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Κορωνοϊός: Δείτε τι θα ισχύει από 28 Ιουνίου / Τι ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Ν. Χαρδαλιάς
Άρση του περιορισμού της νυχτερινής κυκλοφορίας (curfew) από τη Δευτέρα 28 Ιουνίου ανακοίνωσε ο κ. Χαρδαλιάς ενώ παράλληλα  από την ίδια ημέρα θα ισχύουν...
Σοκ στη Μονή Πετράκη: Ιερέας έριξε βιτριόλι σε έξι Μητροπολίτες
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ιερέας που δικαζόταν για κάποιο αδίκημα και επρόκειτο να καθαιρεθεί έριξε βιτριόλι σε έξι Μητροπολίτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο...
Η Cyprus Airways ξεκινά και πάλι πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Λάρνακα
Η Cyprus Airways, η Κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία του εθνικού αερομεταφορέα, ανακοίνωσε το καλοκαιρινό της πρόγραμμα προς 11 προορισμούς με στόχο την υποστήριξη...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Κορωνοϊός: Δείτε τι θα ισχύει από 28 Ιουνίου / Τι ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Ν. Χαρδαλιάς
Άρση του περιορισμού της νυχτερινής κυκλοφορίας (curfew) από τη Δευτέρα 28 Ιουνίου ανακοίνωσε ο κ. Χαρδαλιάς ενώ παράλληλα  από την ίδια ημέρα θα ισχύουν...
Σοκ στη Μονή Πετράκη: Ιερέας έριξε βιτριόλι σε έξι Μητροπολίτες
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ιερέας που δικαζόταν για κάποιο αδίκημα και επρόκειτο να καθαιρεθεί έριξε βιτριόλι σε έξι Μητροπολίτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο...
Η πόλη και η πόλη: Έξι κεφάλαια από την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης
H Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσιάζει στα Πανοραμικά...