Αρχική BUSINESS Νέα ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Α. Το Δ.Σ. της ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής «η Τράπεζα») γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους ότι η Αύξηση με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους έως 199.406.822,10 ευρώ με την έκδοση 664.689.407 νέων κοινών μετοχών σε αναλογία 19 νέες προς 1 παλαιά μετοχή  και τιμή διάθεσης  0,30 ευρώ που αποφασίσθηκε από την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18.2.2013 και με την από 02.04.2013 Ιδιαίτερη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 11.6.2013 έως και τις 25.6.2013, καλύφθηκε  κατά 55,56% με την καταβολή συνολικού ποσού 110.780.536,2 ευρώ που αντιστοιχεί σε 369.268.454 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ενώ 295.420.953  νέες μετοχές έμειναν αδιάθετες, οι οποίες καλύφθηκαν ως εξής:

 

(i) Από τα πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών στην Τράπεζα και τις θυγατρικές της καλύφθηκαν  1.764.023 νέες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,26% της Αύξησης

(ii) Από τα πρόσωπα που άσκησαν τα Δικαιώματα Προεγγραφής, καλύφθηκαν  66.038.811 νέες μετοχές, ήτοι ποσοστό 9,94% της Αύξησης.

(iii) Τέλος, υποβλήθηκαν προς το Δ.Σ. της Τράπεζας αιτήσεις επενδυτών που εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κάλυψη των υπολειπόμενων 227.618.119 αδιάθετων νέων μετοχών, ήτοι ποσοστό 34,24% της Αύξησης.

 

Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά 199.406.822,1 Ευρώ, με την έκδοση 664.689.407 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη.

 

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μετά την έκδοση των νέων κοινών μετοχών θα ανέρχεται σε  310.101.917,90 ευρώ διαιρούμενο σε 699.673.060  κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστη και 286.285.714 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,35 εκάστη. Ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας θα ανέρχεται σε 699.673.060.

 

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας.

 

Β. Το Δ.Σ. της Τράπεζας γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους ότι η έκδοση ΜΟΔ έως 199.406.822,10 ευρώ με την έκδοση 664.689.407 μετατρέψιμων ομολογιών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή/και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει με μετρητά στην Αύξηση (εφεξής το «Δικαίωμα Καλύψεως Ομολογιών»), που αποφασίσθηκε από την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 18.2.2013 και με την από 02.04.2013 Ιδιαίτερη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 11.6.2013 έως και τις 25.6.2013, καλύφθηκε κατά ποσοστό 45,58% με την καταβολή συνολικού ποσού 90.893.610,3 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 302.978.701 νέες ομολογίες, ενώ 361.710.706 ομολογίες έμειναν αδιάθετες, οι οποίες καλύφθηκαν ως εξής:

 

(i) Από τα πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών στην Τράπεζα και τις θυγατρικές της (εφεξής το «Δικαίωμα των Απασχολούμενων»), καλύφθηκαν   181.000 νέες ομολογίες, ήτοι ποσοστό 0,03% του ΜΟΔ

(ii) Από τα πρόσωπα που άσκησαν τα Δικαιώματα Προεγγραφής, καλύφθηκαν  56.219.211 νέες ομολογίες, ήτοι ποσοστό 8,46% του ΜΟΔ.

(iii) Τέλος, υποβλήθηκαν προς το Δ.Σ. της Τράπεζας αιτήσεις επενδυτών που εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κάλυψη των υπολειπόμενων 305.310.495 αδιάθετων νέων ομολογιών, ήτοι ποσοστό 45,93% του ΜΟΔ.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, για την Αύξηση και το ΜΟΔ συγκεντρώθηκαν συνολικά κεφάλαια ύψους 398,8  εκατ. ευρώ., καλύπτοντας πλήρως το ποσό κεφαλαιακής ενίσχυσης που προσδιορίστηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Το Δ.Σ. της Τράπεζας ευχαριστεί θερμά τους επενδυτές για την συμμετοχή τους στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Επίσης η Τράπεζα ευχαριστεί τους Συμβούλους Έκδοσης, Alpha Bank και Eurobank Equities για τις υπηρεσίες τους.

 

Διαβάστε την δήλωση του Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου της Attica Bank κ. Ι. Γαμβρίλη για την αύξηση κεφαλαίου

 

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην ιστορία της Attica Bank μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης κεφαλαίου.  Η Attica Bank κατάφερε αυτό που για πολλούς φάνταζε ακατόρθωτο. Πέτυχε -μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον- να ανακεφαλαιοποιηθεί με δικά της μέσα, να παραμείνει  αυτόνομη και να αναδειχθεί ως η μόνη, ίσως, αμιγώς ιδιωτική Τράπεζα στην Ελλάδα. Θεωρούμε ότι η επιτυχία αυτή αποτελεί επιβράβευση για το παρόν  αλλά και ψήφος  εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού για το μέλλον και τις προοπτικές της Τράπεζας.

 

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να απευθύνω τα ευχαριστήριά μου σε όσους συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία. Κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το επενδυτικό κοινό που μας εμπιστεύτηκε, το βασικό μας μέτοχο το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ που μας στήριξε, όλους τους μηχανικούς, τις τεχνικές εταιρίες και επιχειρήσεις – μικρές ή μεγάλες-, τους πελάτες μας καθώς και τα στελέχη και τους εργαζομένους στον όμιλο της Attica Bank για τον επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητά τους. Σε όλους αυτούς ανήκει η επιτυχία. Με όλους αυτούς θα πορευθεί η Τράπεζα και στο μέλλον.

 

Το είχαμε πει από την αρχή και το επαναλαμβάνουμε. Για μας η αύξηση κεφαλαίου ήταν κεντρικός στόχος, δεν ήταν όμως αυτοσκοπός. Ήταν το «όχημα» που θα μας οδηγούσε στη νέα εποχή. Ήταν το μέσον για να υλοποιήσουμε το επιχειρηματικό μας σχέδιο που θέλει την Attica Bank θωρακισμένη και υγιή, να αλλάζει επίπεδο, να κερδίζει μερίδια αγοράς και να αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο σε παράγοντα σταθερότητας για ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα και την οικονομία. 

 

Το μεγάλο στοίχημα ήταν και παραμένει: μια πιο μεγάλη, πιο σταθερή και πιο αυτόνομη Attica Bank, ικανή να υπηρετεί από καλύτερες θέσεις τα συμφέροντα της χώρας, των μετόχων και των εργαζομένων της. Να στηρίζει πιο αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και να  συμβάλλει στην ανάκαμψη της οικονομίας και στη συνοχή της κοινωνίας, που υποφέρει από την ύφεση και την ανεργία. Αυτό είναι το όραμά μας για το μέλλον, αυτό υπηρετούμε, γι’ αυτό υπάρχουμε.

 

   

 

 

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Κορωνοϊός: Δείτε τι θα ισχύει από 28 Ιουνίου / Τι ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Ν. Χαρδαλιάς
Άρση του περιορισμού της νυχτερινής κυκλοφορίας (curfew) από τη Δευτέρα 28 Ιουνίου ανακοίνωσε ο κ. Χαρδαλιάς ενώ παράλληλα  από την ίδια ημέρα θα ισχύουν...
Σοκ στη Μονή Πετράκη: Ιερέας έριξε βιτριόλι σε έξι Μητροπολίτες
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ιερέας που δικαζόταν για κάποιο αδίκημα και επρόκειτο να καθαιρεθεί έριξε βιτριόλι σε έξι Μητροπολίτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο...
Η Cyprus Airways ξεκινά και πάλι πτήσεις από Θεσσαλονίκη προς Λάρνακα
Η Cyprus Airways, η Κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία του εθνικού αερομεταφορέα, ανακοίνωσε το καλοκαιρινό της πρόγραμμα προς 11 προορισμούς με στόχο την υποστήριξη...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΚΘΒΕ: Ευριπίδη «ΕΛΕΝΗ» Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη
Την «Ελένη» του Ευριπίδη,  σε μετάφραση Παντελή Μπουκάλα, και σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου,  με μια πλειάδα πολύπειρων ηθοποιών στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και τον χορό,  ετοιμάζει...
Κορωνοϊός: Δείτε τι θα ισχύει από 28 Ιουνίου / Τι ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Ν. Χαρδαλιάς
Άρση του περιορισμού της νυχτερινής κυκλοφορίας (curfew) από τη Δευτέρα 28 Ιουνίου ανακοίνωσε ο κ. Χαρδαλιάς ενώ παράλληλα  από την ίδια ημέρα θα ισχύουν...
Σοκ στη Μονή Πετράκη: Ιερέας έριξε βιτριόλι σε έξι Μητροπολίτες
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ιερέας που δικαζόταν για κάποιο αδίκημα και επρόκειτο να καθαιρεθεί έριξε βιτριόλι σε έξι Μητροπολίτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο...