Αρχική BUSINESS Νέα Τρία νέα προγράμματα έρχονται από το Νέο ΕΣΠΑ...

Τρία νέα προγράμματα έρχονται από το Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Υπάγονται  στα  τομεακά  προγράμματα:

 • ‘Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία’
 • ‘ΕΠΑνΕΚ-κίνηση’  και
 • ‘Υποδομές  Μεταφορών, Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη’

 

 

 

Συγκεκριμένα,  για  τους  3  τομείς:

 

1.Ενίσχυση  Τουριστικών  Επιχειρήσεων  για  τον  εκσυγχρονισμό  τους  και  την  ποιοτική  αναβάθμιση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών.

Απευθύνεται  στις  υφιστάμενες  πολύ  μικρές  και  μικρές  επιχειρήσεις  και  στόχος  είναι  να  βελτιώσουν  την  θέση  τους  στην  εγχώρια  και  διεθνή  τουριστική  αγορά.

 

Δικαιούχοι  είναι:  Πολύ  μικρές  και  μικρές  επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  αποκλειστικά  στο  στρατηγικό  τομέα  του   τουρισμού.

 

 • Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: από 30.000 έως 300.000 €
 • Ενίσχυση: 50% επί του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης
 • Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 50.000.000 € για 2 κύκλους (από 25.000.000 € έκαστος κύκλος)

 

 

Με  την  συγχρηματοδότηση  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Περιφερειακής   Ανάπτυξης.

Εκτιμώμενος  αριθμός  τελικών  ωφελούμενων:  600  με  700  μικρές  και  πολύ  μικρές  επιχειρήσεις.

 

Επιλέξιμες  ενέργειες: 

–          Εκσυγχρονισμός  και  ποιοτική  αναβάθμιση  των  κτηριακών  και  λοιπών  υποδομών.

–          Παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας/ύδατος.

–          Παρεμβάσεις  εμπλουτισμού  του  προσφερόμενου  προϊόντος  με  νέες  υπηρεσίες ( επέκταση  σε  εναλλακτικές  μορφές,  παρεμβάσεις  για  ΑμΕΑ, κ.λ.π)

–          Πιστοποιήσεις  υποδομών  και  υπηρεσιών.

–          Προβολή – προώθηση  των  επιχειρήσεων  σε  αγορές  στόχους.

–          Αμοιβές  συμβούλων  και  μισθολογικό  κόστος  υφιστάμενου  ή  νέου  προσωπικού.

 

 

2.Ενίσχυση  της  αυτοαπασχόλησης  πτυχιούχων  Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.

Απευθύνεται  σε  ανέργους  ή  ελεύθερους  επαγγελματίες 

 

 • άνω των 25 ετών
 • πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,οι οποίοι επιχορηγούνται για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

 

Δικαιούχοι  είναι:  Άνεργοι  εγγεγραμμένοι  στα  μητρώα  ανέργων  του  ΟΑΕΔ  ή  φυσικά  πρόσωπα  που  ασκούν  επαγγελματική  δραστηριότητα,  χωρίς  να  έχουν  εισοδήματα  από  μισθωτή  εργασία.  Ακόμη,  φυσικά  πρόσωπα  τα  οποία  θα  δραστηριοποιηθούν  ή  δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  ως  ατομικές  επιχειρήσεις  σε  δραστηριότητα  συναφή  με  την  ειδικότητα  τους.

 

 • Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: από 50.000 έως 25.000 €
 • Ενίσχυση: 100% επί του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης
 • Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 50.000.000 € για 2 κύκλους

   (από  25.000.000 €  έκαστος  κύκλος)

Με  την  συγχρηματοδότηση  του  Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού    Ταμείου(ΕΚΤ)  και  με  ρήτρα  ευελιξίας  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακών  Ανάπτυξης  ΕΤΠΑ)

Εκτιμώμενος αριθμός  τελικών  ωφελουμένων:  2.800  πτυχιούχοι  τριτοβάθμιας   εκπαίδευσης

 

Επιλέξιμες  ενέργειες:

–          Επαγγελματικό  εξοπλισμό

–          Λειτουργικό  κόστος  ( ενοίκια,  ασφαλιστικές  εισφορές,  δαπάνες  υπηρεσιών  κοινής  ωφέλειας)

–          Δαπάνες  προβολής  και  δικτύωσης

–          Κόστος  μισθωτής  εργασίας ( σε  περίπτωση  πρόσληψης  υπαλλήλου)

–          Αμοιβές  τρίτων

–          Γενικός  εξοπλισμός

 

 

3.Νεοφυής  Επιχειρηματικότητα  για  την  δημιουργία  νέων  και  βιώσιμων  πολύ  μικρών  και  μικρών  επιχειρήσεων.  Δίνεται  έμφαση  στα  καινοτόμα  σχέδια  και  στην  ενίσχυση  της  απασχόλησης  με  πρόσληψη  τουλάχιστον  ενός  ατόμου.

 

Δικαιούχοι  είναι:  Φυσικά  πρόσωπα  άνω  των  25  ετών,  άνεργοι  εγγεγραμμένοι  στα  μητρώα  ανέργων  του  ΟΑΕΔ  ή  όσοι  ασκούν  επαγγελματική  δραστηριότητα  χωρίς  να  έχουν  εισοδήματα  από  μισθωτή  εργασία (εισοδηματικά  κριτήρια  θα  τεθούν  στον  Οδηγό  Εφαρμογής  του  Προγράμματος).

 

Τομείς  Προτεραιότητας:  Αγροδιατροφή,  Ενέργεια,  Πολιτιστικές  και  Δημιουργικές  Βιομηχανίες,  Εφοδιαστική  Αλυσίδα,  Περιβάλλον,  Τεχνολογίες  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών (ΤΠΕ),  Υγεία – Φάρμακα,  Υλικά – Κατασκευές.

 

 • Επιχορηγούμενος Εξοπλισμός: έως 50.000 €
 • Ενίσχυση: 100% επί του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης
 • Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 120.000.000 € για 2 κύκλους

(από  60.000.000 €  έκαστος κύκλος)

Με  την  συγχρηματοδότηση  του  Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού  Ταμείου(ΕΚΤ)  και  με  ρήτρα  ευελιξίας  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ).

Εκτιμώμενος  αριθμός  τελικών  ωφελουμένων:  2.500  νέες  επιχειρήσεις  και  4.500 νέες  θέσεις  εργασίας.

 

Επιλέξιμες  ενέργειες:

–          Παραγωγικός  εξοπλισμός

–          Λειτουργικό  κόστος ( ενοίκια  επαγγελματικού  χώρου,  ασφαλιστικές  εισφορές,  δαπάνες  υπηρεσιών  κοινής  ωφέλειας)

–          Δαπάνες  προβολής  και  δικτύωσης

–          Κόστος  μισθωτής  εργασίας ( στην  περίπτωση  πρόσληψης  υπαλλήλου)

–          Αμοιβές  τρίτων

–          Γενικός  εξοπλισμός

 

Χρονοδιάγραμμα  που  αφορά  όλες  τις  παραπάνω  δράσεις:

–          Προδημοσίευση:  Σεπτέμβριος  2015

–          Προκήρυξη  και  υποβολές  προτάσεων  Α΄  κύκλου:  Δεκέμβριος  2015 – Μάρτιος  2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: Motive Συμβουλευτική

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

ΑΑΔΕ: Αυτές είναι οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται με ένα κλικ
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής παρουσίασε σε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προγραμματίζονται με στόχο να διευκολύνουν τους πολίτες, τις επιχειρήσεις...
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μίσθωση Καταλυμάτων Έκτακτης Ανάγκης (Καταλύματα Καραντίνας)
Στην εφαρμογή του σχεδίου αντιμετώπισης της πανδημίας αλλά και της ταυτόχρονης επανεκκίνησης της τουριστικής κίνησης, για την εαρινή περίοδο του 2021, εντάσσεται η δημοσίευση...
Ξεκινούν τα προγράμματα μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού
Με απόφαση της Υφυπουργού Τουρισμού κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη ξεκινά η μετεκπαίδευση εργαζομένων και πρόσκαιρα ανέργων του τουριστικού κλάδου σε 10 πόλεις της χώρας μας. Πιο...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΑΑΔΕ: Αυτές είναι οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται με ένα κλικ
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής παρουσίασε σε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προγραμματίζονται με στόχο να διευκολύνουν τους πολίτες, τις επιχειρήσεις...
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Μίσθωση Καταλυμάτων Έκτακτης Ανάγκης (Καταλύματα Καραντίνας)
Στην εφαρμογή του σχεδίου αντιμετώπισης της πανδημίας αλλά και της ταυτόχρονης επανεκκίνησης της τουριστικής κίνησης, για την εαρινή περίοδο του 2021, εντάσσεται η δημοσίευση...
Ακούστε το νέο τραγούδι του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου – Σ’ Ένα Τέταρτο –
Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου συνεχίζει τις επιτυχίες με το καινούργιο του τραγούδι με τίτλο «Σ’ ένα τέταρτο». Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού, που ήδη αγαπήθηκε και μεταδίδεται εκατοντάδες φορές καθημερινά...