Αρχική BUSINESS Νέα Τρία νέα προγράμματα έρχονται από το Νέο ΕΣΠΑ...

Τρία νέα προγράμματα έρχονται από το Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Υπάγονται  στα  τομεακά  προγράμματα:

 • ‘Ανταγωνιστικότητα,  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία’
 • ‘ΕΠΑνΕΚ-κίνηση’  και
 • ‘Υποδομές  Μεταφορών, Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη’

 

 

 

Συγκεκριμένα,  για  τους  3  τομείς:

 

1.Ενίσχυση  Τουριστικών  Επιχειρήσεων  για  τον  εκσυγχρονισμό  τους  και  την  ποιοτική  αναβάθμιση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών.

Απευθύνεται  στις  υφιστάμενες  πολύ  μικρές  και  μικρές  επιχειρήσεις  και  στόχος  είναι  να  βελτιώσουν  την  θέση  τους  στην  εγχώρια  και  διεθνή  τουριστική  αγορά.

 

Δικαιούχοι  είναι:  Πολύ  μικρές  και  μικρές  επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  αποκλειστικά  στο  στρατηγικό  τομέα  του   τουρισμού.

 

 • Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: από 30.000 έως 300.000 €
 • Ενίσχυση: 50% επί του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης
 • Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 50.000.000 € για 2 κύκλους (από 25.000.000 € έκαστος κύκλος)

 

 

Με  την  συγχρηματοδότηση  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Περιφερειακής   Ανάπτυξης.

Εκτιμώμενος  αριθμός  τελικών  ωφελούμενων:  600  με  700  μικρές  και  πολύ  μικρές  επιχειρήσεις.

 

Επιλέξιμες  ενέργειες: 

–          Εκσυγχρονισμός  και  ποιοτική  αναβάθμιση  των  κτηριακών  και  λοιπών  υποδομών.

–          Παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας/ύδατος.

–          Παρεμβάσεις  εμπλουτισμού  του  προσφερόμενου  προϊόντος  με  νέες  υπηρεσίες ( επέκταση  σε  εναλλακτικές  μορφές,  παρεμβάσεις  για  ΑμΕΑ, κ.λ.π)

–          Πιστοποιήσεις  υποδομών  και  υπηρεσιών.

–          Προβολή – προώθηση  των  επιχειρήσεων  σε  αγορές  στόχους.

–          Αμοιβές  συμβούλων  και  μισθολογικό  κόστος  υφιστάμενου  ή  νέου  προσωπικού.

 

 

2.Ενίσχυση  της  αυτοαπασχόλησης  πτυχιούχων  Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης.

Απευθύνεται  σε  ανέργους  ή  ελεύθερους  επαγγελματίες 

 

 • άνω των 25 ετών
 • πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,οι οποίοι επιχορηγούνται για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

 

Δικαιούχοι  είναι:  Άνεργοι  εγγεγραμμένοι  στα  μητρώα  ανέργων  του  ΟΑΕΔ  ή  φυσικά  πρόσωπα  που  ασκούν  επαγγελματική  δραστηριότητα,  χωρίς  να  έχουν  εισοδήματα  από  μισθωτή  εργασία.  Ακόμη,  φυσικά  πρόσωπα  τα  οποία  θα  δραστηριοποιηθούν  ή  δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  ως  ατομικές  επιχειρήσεις  σε  δραστηριότητα  συναφή  με  την  ειδικότητα  τους.

 

 • Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός: από 50.000 έως 25.000 €
 • Ενίσχυση: 100% επί του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης
 • Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 50.000.000 € για 2 κύκλους

   (από  25.000.000 €  έκαστος  κύκλος)

Με  την  συγχρηματοδότηση  του  Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού    Ταμείου(ΕΚΤ)  και  με  ρήτρα  ευελιξίας  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακών  Ανάπτυξης  ΕΤΠΑ)

Εκτιμώμενος αριθμός  τελικών  ωφελουμένων:  2.800  πτυχιούχοι  τριτοβάθμιας   εκπαίδευσης

 

Επιλέξιμες  ενέργειες:

–          Επαγγελματικό  εξοπλισμό

–          Λειτουργικό  κόστος  ( ενοίκια,  ασφαλιστικές  εισφορές,  δαπάνες  υπηρεσιών  κοινής  ωφέλειας)

–          Δαπάνες  προβολής  και  δικτύωσης

–          Κόστος  μισθωτής  εργασίας ( σε  περίπτωση  πρόσληψης  υπαλλήλου)

–          Αμοιβές  τρίτων

–          Γενικός  εξοπλισμός

 

 

3.Νεοφυής  Επιχειρηματικότητα  για  την  δημιουργία  νέων  και  βιώσιμων  πολύ  μικρών  και  μικρών  επιχειρήσεων.  Δίνεται  έμφαση  στα  καινοτόμα  σχέδια  και  στην  ενίσχυση  της  απασχόλησης  με  πρόσληψη  τουλάχιστον  ενός  ατόμου.

 

Δικαιούχοι  είναι:  Φυσικά  πρόσωπα  άνω  των  25  ετών,  άνεργοι  εγγεγραμμένοι  στα  μητρώα  ανέργων  του  ΟΑΕΔ  ή  όσοι  ασκούν  επαγγελματική  δραστηριότητα  χωρίς  να  έχουν  εισοδήματα  από  μισθωτή  εργασία (εισοδηματικά  κριτήρια  θα  τεθούν  στον  Οδηγό  Εφαρμογής  του  Προγράμματος).

 

Τομείς  Προτεραιότητας:  Αγροδιατροφή,  Ενέργεια,  Πολιτιστικές  και  Δημιουργικές  Βιομηχανίες,  Εφοδιαστική  Αλυσίδα,  Περιβάλλον,  Τεχνολογίες  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών (ΤΠΕ),  Υγεία – Φάρμακα,  Υλικά – Κατασκευές.

 

 • Επιχορηγούμενος Εξοπλισμός: έως 50.000 €
 • Ενίσχυση: 100% επί του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης
 • Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 120.000.000 € για 2 κύκλους

(από  60.000.000 €  έκαστος κύκλος)

Με  την  συγχρηματοδότηση  του  Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού  Ταμείου(ΕΚΤ)  και  με  ρήτρα  ευελιξίας  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ).

Εκτιμώμενος  αριθμός  τελικών  ωφελουμένων:  2.500  νέες  επιχειρήσεις  και  4.500 νέες  θέσεις  εργασίας.

 

Επιλέξιμες  ενέργειες:

–          Παραγωγικός  εξοπλισμός

–          Λειτουργικό  κόστος ( ενοίκια  επαγγελματικού  χώρου,  ασφαλιστικές  εισφορές,  δαπάνες  υπηρεσιών  κοινής  ωφέλειας)

–          Δαπάνες  προβολής  και  δικτύωσης

–          Κόστος  μισθωτής  εργασίας ( στην  περίπτωση  πρόσληψης  υπαλλήλου)

–          Αμοιβές  τρίτων

–          Γενικός  εξοπλισμός

 

Χρονοδιάγραμμα  που  αφορά  όλες  τις  παραπάνω  δράσεις:

–          Προδημοσίευση:  Σεπτέμβριος  2015

–          Προκήρυξη  και  υποβολές  προτάσεων  Α΄  κύκλου:  Δεκέμβριος  2015 – Μάρτιος  2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: Motive Συμβουλευτική

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Embneusys: Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) στην υπηρεσία των κατασκευαστικών
Καινοτόμα συστήματα που αξιοποιούν την τεχνολογία του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ), ειδικά σχεδιασμένα για τον κατασκευαστικό κλάδο, δημιουργεί η εταιρεία Embneusys (πρώην Embiots). H
ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη θωράκιση μελλοντικών έργων υποδομής έναντι της κλιματικής αλλαγής
Νέες τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη θωράκιση των έργων υποδομής έναντι της κλιματικής αλλαγής για την περίοδο 2021-2027 δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι...
Παραπληροφόρηση για τον κορονοϊό: οι διαδικτυακές πλατφόρμες λαμβάνουν νέα μέτρα
Η Επιτροπή δημοσίευσε τις εκθέσεις των Facebook, Twitter, TikTok, Microsoft και Google σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν τον Ιούνιο για την καταπολέμηση της...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Embneusys: Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) στην υπηρεσία των κατασκευαστικών
Καινοτόμα συστήματα που αξιοποιούν την τεχνολογία του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ), ειδικά σχεδιασμένα για τον κατασκευαστικό κλάδο, δημιουργεί η εταιρεία Embneusys (πρώην Embiots). H
SoftOne: Εύκολη προσθήκη του πιστοποιητικού εμβολιασμού σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή
Μία νέα υπηρεσία, διαθέσιμη δωρεάν για όλους τους πολίτες, δημιούργησε η SoftOne, μία από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην Ελλάδα και μέλος του Ομίλου...
Ενημέρωση για τον καύσωνα – Έκτακτα μέτρα
Ολοκληρώθηκε η ευρεία σύσκεψη υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά με θέμα...