Αρχική BUSINESS Τεχνολογία 30 επιχειρήσεις και έξι επιστημονικά ιδρύματα στο Cluster Πληροφορικής της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης

30 επιχειρήσεις και έξι επιστημονικά ιδρύματα στο Cluster Πληροφορικής της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης

 

Σε αυτή την εικόνα πρέπει να προστεθούν έξι πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα από την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα που απασχολούν εκατοντάδες επιστήμονες – ερευνητές, αλλά και δύο επιχειρηματικοί φορείς, που μετέχουν στην προσπάθεια, η οποία έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων software, καθώς και την ενδυνάμωση των προγραμμάτων σπουδών πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

 

Πρόκειται για ένα βήμα στην κατεύθυνση της ανάδειξης της περιοχής της Θεσσαλονίκης σε περιφερειακό κέντρο για τις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική με χώρο αναφοράς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και εμβέλεια σε όλο τον κόσμο και την παγκοσμιοποιημένη αγορά.  

 

Η εντυπωσιακή αυτή εικόνα παρουσιάστηκε σε Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016 η διοίκηση της Τεχνόπολης. Πέραν αυτού ο πρόεδρος της Τεχνόπολης Tάσος Τζήκας αναφέρθηκε στους στόχους της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και περιέγραψε τον οδικό χάρτη, βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί το εγχείρημα επ’ ωφελεία της επιχειρηματικότητας της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος γενικότερα.

 

 

Το ιστορικό

 

Στην Θεσσαλονίκη έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 30 χρόνια ένας ισχυρός πυρήνας επιχειρήσεων Πληροφορικής, οι οποίες παρουσιάζουν εκείνα τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου ανταγωνιστικού συνεργατικού σχηματισμού ανάπτυξης λογισμικού. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις ισχυρής τεχνολογικής βάσης, με πυρήνα την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, παρουσιάζουν σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, υψηλής ποιότητας και εκπαιδευμένο προσωπικό, αξιόλογους ρυθμούς ανάπτυξης και χαρακτηριστικά αριστείας στην ανάπτυξη λογισμικού. Γύρω από αυτές τις επιχειρήσεις έντασης γνώσης, αναπτύσσεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα καινοτομίας από παλαιότερες και νεότερες επιχειρήσεις τεχνολογιών πληροφορικής, καθώς και ερευνητικοί φορείς, πανεπιστήμια, θερμοκοιτίδες και προγράμματα επιτάχυνσης, συμβουλευτικές και επενδυτικές εταιρείες, δίκτυα χρηματοδότησης, κ.λπ.

 

 

Το χρονικό

 

Στις 10 Ιουνίου 2016 η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός cluster ανάπτυξης λογισμικού, με τον διακριτικό τίτλο «Technopolis Cluster » – «Ιndustry Led Software Development Cluster of Thessaloniki».

Στο cluster συμμετέχουν 30 επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού με παραγωγικές δομές στη Θεσσαλονίκη, πέντε εκπαιδευτικά ιδρύματα και ένα ερευνητικό κέντρο, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και η Αλεξάνδρεια Ζώνη καινοτομίας Θεσσαλονίκης. Οι εταιρίες που συμμετέχουν ανήκουν στον κλασικό πυρήνα της Τεχνόπολης, αλλά υπάρχουν και πολλές νέες καινοτόμες εξωστρεφείς και startups, καθώς επίσης και εταιρίες ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού αλλά και εταιρίες της νέας οικονομίας και των υπηρεσιών.

 

 

Ο στόχος

 

Ο Αντικειμενικός Στόχος του «Technopolis Cluster» είναι η υποστήριξη των συμμετεχουσών επιχειρήσεων ΤΠΕ στην αντιμετώπιση των τεχνικών και μη- τεχνικών προκλήσεων που αφορούν στην ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων υψηλής προστιθέμενης αξίας  εφαρμογών που ενσωματώνουν και αξιοποιούν τις τεχνολογικές εξελίξεις, αυξάνοντας κατά αυτό τον τρόπο την διεθνή ανταγωνιστικότητα τους. Το «Technopolis Cluster» σκοπεύει να συνεισφέρει καταλυτικά στην ανάπτυξη όλων των δυνατών συνεργειών μεταξύ των μελών του, βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας εκείνους τους κρίσιμους τομείς που θα οδηγήσουν σε διεθνή αναγνώριση και καταξίωση τα μέλη του.

 

 

Το όραμα

 

Το «Technopolis Cluster» έχει ως όραμα να αναδειχθεί ως ένας ανταγωνιστικός, σε παγκόσμιο επίπεδο, συνεργατικός σχηματισμός, ο οποίος θα συμβάλλει στην έξυπνη, βιώσιμη, εξωστρεφή και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των επιχειρηματικών μελών του, καθώς και όλων των παραγόντων αλυσίδας αξίας του ευρύτερου οικοσυστήματός του, με σκοπό την ανάδειξη της βιομηχανίας λογισμικού σε  στρατηγικό κλάδο για τη Θεσσαλονίκη, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Ελλάδα».

 

 

Τα οφέλη

 

Τα δυνητικά οφέλη από την ανάπτυξη και λειτουργία του «Technopolis Cluster» είναι σημαντικά, πολύπλευρα και κωδικοποιούνται ως ακολούθως:

 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των μελών του σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Διάχυση τεχνογνωσίας και η διασύνδεση με την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη.
 • Αυξημένα επίπεδα εξειδίκευσης και απορρόφησης νέας τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις ΤΠΕ και ταχύτερη πρόσβαση σε καινοτομία.
 • Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη νέων/ καινοτόμων προϊόντων.
 • Αύξηση και βελτιστοποίηση της παραγωγής λογισμικού παγκοσμίου εμπορικού βεληνεκούς
 • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής αξίας.
 • Ενθάρρυνση νέας επιχειρηματικότητας.
 • Ενθάρρυνση αναδιοργάνωσης υφιστάμενων επιχειρήσεων και δημιουργίας νέων.
 • Ενίσχυση επιχειρηματικών και άλλων δεσμών.
 • Βελτιωμένη ροή πληροφοριών/ Προώθηση της συλλογικής μάθησης και καινοτομίας.
 • Ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας και διείσδυση σε αγορές του εξωτερικού.
 • Εξειδίκευση, προσέλκυση και διατήρηση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου.
 • Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της ανάπτυξης συνεργιών και χρηματοδότησης.

 

 

Τα μέλη

 

Μέλη του «Technopolis Cluster» είναι οι εξής εταιρίες: LOGISMOS, MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, Oktabit, COMPUTER TEAM, MIK3,  INFOδημ.  M_Sensis, Veltio, Vidavo,  EPSILON NET, DataScouting, INVENTICS, Link Technology, Computer Life,  Singular Logic, Softworks, Space Hellas,  The Second Method, Gnomon, Intrasoft,  Neuropuplic, Dotsoft, Dataverse, Emisia,   ENTRANET, Apifon, ATLANTIS ENGINEERING, Elvis, Byte, ΕΠΙ ΣΥΣΤΕΜΣ.

Συμμετέχουν, επίσης τα ακαδημαϊκά ιδρύματα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, City College, ACT καθώς και το Ερευνητικό Ινστιτούτο ΕΚΕΤΑ.

 

 

Η Διοικούσα Επιτροπή

 

Τη διαχείριση των θεμάτων του cluster της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει Διοικούσα Επιτροπή την οποία αποτελούν οι εξής: Τάσος Τζήκας (πρόεδρος), Αντώνης Γιαλαμαίδης (αντιπρόεδρος), Παναγιώτης Καραμόσχος,  Γιώργος Τρασανίδης, Στάθης Παρχαρίδης, Κωστής Μάλαμας,  Κωστής Καγγελίδης (μέλη). Επίσης μέλη είναι εκπρόσωποι του ΣΕΠΒΕ,  των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και του ΕΚΕΤΑ. Διαχειριστής έχει οριστεί ο Μιχάλης Χαβούζης, ενώ συντονιστές είναι οι: Κωστής Καγγελίδης (Ομάδα Ανθρώπινου Κεφαλαίου), Παντελής Αγγελίδης (Ομάδα Εξωστρέφειας), Τάσος Μάνος (Ομάδα Χρηματοδοτήσεων), Νίκος Καραμόσχος (Ομάδα Τεχνολογιών CERN), ενώ την Επιστημονική Επιτροπή συντονίζει ο καθηγητής Γιάννης Βλαχάβας.

 

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ατόμων, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση
Την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00, θα ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική...
Παράταση αιτήσεων τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ
Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη, 24 Ιουνίου και ώρα 23:59, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού...
Viral σε λίγες ώρες, το ποντιακό βίντεο κλιπ που προβάλει τις ομορφιές περιοχής στην Β. Ελλάδα
Viral με 103 ποντιακές λέξεις, έγινε σε λίγες ώρες, τραγούδι που προβάλει τις ομορφιές μιας περιοχής στην Β. Ελλάδα   Ένα βίντεο κλιπ γίνεται  και αποτελεί τουριστικό...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ατόμων, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση
Την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00, θα ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική...
Παράταση αιτήσεων τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ
Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη, 24 Ιουνίου και ώρα 23:59, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού...
Γλυκά Νερά: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο πιλότος
Προθεσμία για την Τρίτη στις 10 το πρωί ζήτησε και πήρε ο κατηγορούμενος πιλότος για τη δολοφονία της Καρολάιν, στα Γλυκά Νερά. Κατά την προσαγωγή...