Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Δράσεις Καταιγισµός παραπόνων στη ΡΑΕ από τους καταναλωτές για παραπλανητικές διαφηµίσεις από εταιρείες...

Καταιγισµός παραπόνων στη ΡΑΕ από τους καταναλωτές για παραπλανητικές διαφηµίσεις από εταιρείες Οδηγός επιβίωσης στη ζούγκλα της ιδιωτικής ενέργειας ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011

 

ΒΡΟΧΗ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ. Την επιστολή του προέδρου της ΡΑΕ Νίκου Βασιλάκου προκάλεσαν οι αυξανόµενες καταγγελίες που δέχεται το τελευταίο διάστηµα η Αρχή από καταναλωτές ότι τους προσεγγίζουν µε τηλεφωνήµατα, παραπλανητικές διαφηµίσεις ή ακόµη και επισκέψεις άλλοι προµηθευτές,προκειµένου να τους κάνουν πελάτες τους. «Σας γνωρίζουµε» – αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή – «ότιη ΡΑΕ έχει γίνει αποδέκτης προφορικών αναφορών για αθέµιτες πρακτικές και παραπλανητική διαφήµιση και ήδη βρίσκεται σε διαδικασία εξέτασης σχετικής έγγραφης καταγγελίας».

Μάλιστα, το τελευταίο διάστηµα η Αρχή δέχεταικαταγγελίες ακόµη και για τη ∆ΕΗ – που προσπαθεί να «επαναπατρίσει» τους 65.000 πελάτες τους οποίουςέχασε µέσα στο 2010 από τους ανταγωνιστές της.

ΑΡΚΟΥΝ ΜΟΛΙΣ 60.000 ΕΥΡΩ.  Για να αντιληφθεί κανείς το άναρχο τοπίο που τείνει να δηµιουργηθεί σήµερα στη νεόκοπη αγορά ηλεκτρισµού, σηµειώνουµε ότι δραστηριοποιούνται ούτε 10, ούτε 20, αλλά 66 εταιρείες, καθώς αρκούν µόλις…

60.000 ευρώ µετοχικό κεφάλαιο – λιγότερα απ’ όσα χρειάζονται για να πάρει κάποιος άδεια ταξί – για να αρχίσει κάποιος να πουλάει ρεύµα. Αυτός είναι άλλωστε κι ο λόγος που σύµφωνα µε πληροφορίες το υπ. Περιβάλλοντος εξετάζει το όριο αυτό να ανέβει στα… 500.000 ευρώ, ώστε να ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι. ΛΑΓΟΥΣ ΜΕ ΠΕΤΡΑΧΗΛΙΑ. Τι τάζουν λοιπόν οι πωλητές των νέων παρόχων ενέργειας στους καταναλωτές; Σηµαντικά ποσοστά εκπτώσεων, π.χ. 20%, χωρίς αυτό να προκύπτει από αναλυτικό τιµολόγιο, αλλά και χωρίς ο πωλητής να γνωρίζει την κατανάλωση του πελάτη που προσεγγίζει. Αλλο συχνό κρούσµα, είναι η έκπτωση που προσφέρει ο πωλητής να γίνεται επί των περσινών τιµολογίων της ∆ΕΗ, και όχι επί αυτών που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου, τα οποία σε άλλες κατηγορίεςέχουν αυξηθεί, ενώ σε άλλες κατηγορίες έχουν µειωθεί. Τάζουν δηλαδή µεγαλύτερη έκπτωση, όταν στην πραγµατικότητα είναι µικρότερη.

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Η ΡΑΕ δηµοσιεύει τις βασικότερες υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν οι προµηθευτές απέναντιστους πελάτες τους, σε τρεις τοµείς που συγκεντρώνουν και ταπερισσότερα παράπονα:

1. ∆ιαφήµιση – προώθηση: Κάθε προµηθευτής καλείται νααφαιρέσει άµεσα από τα µέσα προβολής του οποιαδήποτε πληροφορία για τις προσφερόµενες χρεώσεις και υπηρεσίες που δεν βρίσκονται σε ισχύ (π.χ. εκπτώσεις που έχουνυπολογιστεί επί των τιµολογίων της ∆ΕΗ που ίσχυαν πέρσι).

2. Συµπεριφορά συνεργατών των εταιρειών: Καλούνται κατά την προσωπική επίσκεψη να επιδεικνύουν ταυτότητα µε το σήµα τηςεταιρείας, ειδάλλως κατά τηνεξ αποστάσεως εποικοινωνία να αναφέρουν το ονοµατεπώνυµό τους (κάτι που αρκετές φορές δεν γίνεται).

3. Προσυµβατική ενηµέρωση καταναλωτή: ∆ικαιούται ο καταναλωτής να απαιτεί από τον πωλητή που τον προσεγγίζει επαρκή ενηµέρωση για την κατηγορία τιµολόγησης στην οποία ανήκει, καθώς και για τις τιµές µονάδας ανά κιλοβατώρα των τιµολογίων που προσφέρουν, µε διακριτή αναγραφή της κάθε χρέωσης (για την ενέργεια, τα διάφορα τέλη, όπως το Τέλος ΑΠΕ που είναι κοινά για όλες τις εταιρείες) έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση στην ίδια βάση µε άλλες προσφορές από την ίδια ή άλλη εταιρεία.

Ψεύτικες εκπτώσεις τάζουν οι πωλητές κάποιων παρόχων ενέργειας

Τι πρέπει να προσέχουµε πριν επιλέξουµε προµηθευτή

Ι∆ΟΥ 5 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ για το τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές πριν αλλάξουν προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Πόσο ξοδεύουµε; Πριν από οποιαδήποτε απόφαση, αναζητάµε τους τρεις τελευταίους 4µηνιαίους εκκαθαριστικούς λογαριασµούς της ∆ΕΗ που καλύπτουν τηνπερίοδο ενός έτους. Το ενεργειακό µας «προφίλ» είναι ο πιο ασφαλής οδηγός για να συγκρίνουµε κατά πόσο µας συµφέρει µια νέα προσφορά.

Ζητάµε προσφορά σύµφωνα µε το «προφίλ» µας: ∆εν αρκούµαστε σε γενικά ποσοστά εκπτώσεων ή τιµές που προσφέρουνοι εταιρείες ανά κιλοβατώρα. Αλλάδίνουµε τα στοιχεία του ενεργειακού µας «προφίλ» στον πωλητή και του ζητάµε να µας δώσει εγγράφως µια προσφορά για ένα 12µηνο, βάσει των στοιχείων της κατανάλωσης που κάνουµε. Π.χ. άλλο πακέτο ταιριάζει σε οικογένεια που έχει νυχτερινό ρεύµα και διαφορετικό σε κάποια που δεν το χρησιµοποιεί.

Ζητάµε η προσφορά να είναι αναλυτική: Ζητάµε αναλυτική προσφορά για ένα 12µηνο που να περιλαµβάνει δύο τµήµατα: το κόστος που αφορά µόνο την κατανάλωση ρεύµατος (µε ΦΠΑ), το σκέλος δηλαδή του τιµολογίου πάνω στο οποίοοι εναλλακτικοί πάροχοι επιβάλλουν την έκπτωσή τους,και το συνολικό κόστος που περιλαµβάνει εκτός από τη χρέωση της ενέργειας και τις λεγόµενες «µονοπωλιακές χρεώσεις», δηλαδή το κόστος µιασειράς από τέλη, (τα οποία έχουν την ίδια ακριβώς τιµή για όλες τις εταιρείες ανεξαιρέτως ∆ΕΗ και εναλλακτικών παρόχων), καθώς επίσης και τις χρεώσεις προς τρίτους (ΕΡΤ, δήµους κ.λπ.). Αντιλαµβανόµαστε ποια είναι η πιο συµφέρουσα προσφορά µόνο αν συγκρίνουµε τα κόστη του τωρινού µε εκείνα του νέου προµηθευτή που αφορούν την κατανάλωση ρεύµατος, δηλαδή την ενέργεια. ∆ιότι, όπως προαναφέρθηκε, εκεί παίζεται το παιχνίδι των εκπτώσεων.

Προσοχή στην έκπτωση: Προσέχουµε την παραπλανητικήεπιχειρηµατολογία που ενδέχεται να χρησιµοποιεί ένας πωλητής. Προσοχή, αυτό δεν σηµαίνει ότι όλοι οι εναλλακτικοί πάροχοι παραπλανούν. Εχει ωστόσο υπάρξει παράπονο καταναλωτή ότι ο πωλητής που επικοινώνησε µαζί του τού είπε «έρχοµαι εκ µέρους του υπουργείου ή και της ΡΑΕ προκειµένου να σας ενηµερώσω για την πλεόν συµφέρουσα προσφορά». Σε άλλη περίπτωση το επιχείρηµα ήταν ότι «στην εταιρεία µας ανήκει το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και αυτό µας δίνει τη δυνατότητα να είµαστε φθηνότεροι» (σηµειωτέον, το δίκτυο ήταν και παραµένει στην ιδιοκτησίας της ∆ΕΗ). Ρωτάµε για τη διαδικασία υπαναχώρησης: Νοµικά έχουµε το δικαίωµα υπαναχώρησης από τη σύµβαση, αζηµίως, εντός 14 ηµερών από τη σύναψή της).

ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ…

Τη σταθερή τηλεφωνία των αρχών της δεκαετίας του ’90 θυµίζει σε αρκετά σηµεία ο τρόπος µε τον οποίο έγινε η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας. Χάρη στο αδικαιολόγητα χαµηλό µετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται για να µπορεί να πουλήσει κανείς ρεύµα, εισήλθαν στον χώρο εταιρείες που ουδεµία σχέση είχαν µε το αντικείµενο. Κάποιες εξ αυτών, όπως λέγεται, σαν εφόδια έχουν ένα τηλέφωνο και µια ηλεκτρονική διεύθυνση, µε τα οποία ψάχνουν να πάρουν πελάτες από τη ∆ΕΗ.

 

 

 

ΤΑ ΝΕΑ online

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Να κάνουν το εμβόλιο έναντι του COVID-19 οι καρδιοαγγειακοί ασθενείς?
Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σχετικά με τον εμβολιασμό, έναντι της COVID-19, στους Καρδιαγγειακούς ασθενείς απαντά σε απορίες πολιτών.   Συνιστάται σε όλους τους καρδιαγγειακούς ασθενείς να...
Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική κέρδισαν το ενδιαφέρον των Γάλλων τουριστικών πρακτόρων και διαδικτυακά
Ο Τουριστικός Οργανισμός Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής αποδεικνύουν έμπρακτα ακόμα μία φορά ότι οι συνέργειες και η εξωστρέφεια είναι μονόδρομος για την νέα μετά-covid εποχή...
(video) Eξάρθρωση δικτύου παράνομης διακίνησης μεταναστών
Την ικανοποίηση του για την εξάρθρωση δικτύου παράνομης διακίνησης μεταναστών από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, εξέφρασε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

INTERLIFE και Ελληνική Ομάδα Διάσωσης ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής
Συνεχίζεται και για το 2021 η υποστήριξη της ασφαλιστικής εταιρείας INTERLIFE στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, σε μια συνέργεια που έχει στόχο την προστασία της...
Να κάνουν το εμβόλιο έναντι του COVID-19 οι καρδιοαγγειακοί ασθενείς?
Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σχετικά με τον εμβολιασμό, έναντι της COVID-19, στους Καρδιαγγειακούς ασθενείς απαντά σε απορίες πολιτών.   Συνιστάται σε όλους τους καρδιαγγειακούς ασθενείς να...
Ν. Παπαγεωργίου: Το πρώτο νοσοκομείο με ιστοχώρο προσβάσιμο από άτομα με αναπηρία
Χρήστες με προβλήματα όρασης, επιληψία, διάσπαση προσοχής, αλλά και γνωστικές διαταραχές, όπως η δυσλεξία και ο αυτισμός, έχουν πλέον τη δυνατότητα να περιηγηθούν με...