Αρχική ΚΟΙΝΩΝΙΑ Μαχαίρι στο κόκκαλο «Πράξεις για την Μακεδονία»: Επερώτηση προς τον Περιφερειάρχη Κ.Μ. για την «Συμμετοχή...

«Πράξεις για την Μακεδονία»: Επερώτηση προς τον Περιφερειάρχη Κ.Μ. για την «Συμμετοχή της Κεντρικής Μακεδονίας στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Το ζήτημα της συμμετοχής της Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που παρουσιάστηκε στο ECOFIN θέτει με επίκαιρη επερώτησή της προς τον Περιφερειάρχη Κ.Μ. κ. Α. Τζιτζικώστα η περιφερειακή παράταξη «ΠΡΑΞΕΙΣ για την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».

Ειδικότερα ζητείται αναλυτική ενημέρωση για το :

1) Ποιες προτάσεις έργων και δράσεων πρότεινε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να συμπεριληφθούν στο δημόσιο σκέλος του εθνικού σχεδίου; Ποια ήταν τα κριτήρια αξιολόγησης; Ποια διαδικασία διαβούλευσης ακολουθήθηκε; Ποιες έγιναν αποδεκτές από την κυβέρνηση; Γιατί απορρίφθηκαν οι υπόλοιπες;

2) Ποια είναι τα στοιχεία των ενταγμένων έργων και δράσεων σε ότι αφορά τα αναφερόμενα στην παράγραφο (39) και (51) για το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και το αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμά τους;

3) Ποια διασυνοριακά και διεθνή  έργα και δράσεις  συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με την παράγραφο (39), που αφορούν στην Κεντρική Μακεδονία; Ποια άλλα προτάθηκαν από την πλευρά μας ή από άλλες χώρες και γιατί απορρίφθηκαν;

4) Ποιας μορφής ιδιωτικές επενδύσεις, με πεδίο αναφοράς την περιφέρειά μας,  πρόκειται να ενταχθούν στο εθνικό σχέδιο; Υπάρχουν και ποιες ήδη έτοιμες προς χρηματοδότηση/ένταξη; Ποια τα κριτήρια επιλογής τους; Ποια η συμβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην διαδικασία και σε ποιον συνολικό (αναπτυξιακό) σχεδιασμό υπάγεται; Ποια είναι τα στοιχεία της ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου και της διαβούλευσης που τυχόν προηγήθηκε;

5) Ποια προεργασία έχει κάνει η περιφέρεια ώστε να ανευρεθούν, με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, τα κεφάλαια που απαιτούνται για το 30% της ιδιωτικής χρηματοδότησης των ιδιωτικών επενδύσεων που θα ενταχθούν τελικά;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ το πλήρες κείμενο της επερώτησης

 

Επερώτηση προς τον Περιφερειάρχη Κ.Μ.

Θεσ/νίκη, 16/3/2021

 

ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Κύριε Περιφερειάρχη,

 

Στο  ECOFIN της 16ης Μαρτίου 2021 παρουσιάστηκε το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Όπως γνωρίζετε σε αυτό εμπεριέχονται και έργα εθνικής προτεραιότητας, αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες ενισχύονται σε ποσοστό 50% από το δημόσιο, μέσω πόρων που θα προέλθουν από την  δανειοδότησή του (του δημοσίου) από το ταμείο. Από τα υπόλοιπο 50%, το 20% είναι ίδια κεφάλαια του επενδυτή και το 30%  ιδιωτική χρηματοδότηση.

Τα έργα εθνικής προτεραιότητας εντάσσονται στους άξονες :

– πράσινη μετάβαση

– ψηφιακός μετασχηματισμός

– έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και απασχόληση

– κοινωνική και εδαφική συνοχή

– υγεία και ανθεκτικότητα

– πολιτικές για την επόμενη γενιά, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων

Οι ιδιωτικές επενδύσεις εντάσσονται αν:

– αφορούν εξαγωγικές επιχειρήσεις

– προάγουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και την εκπαίδευση του προσωπικού

– συντελούν στην πράσινη μετάβαση

– προωθούν την έρευνα σε τεχνολογίες αιχμής

– παρέχουν κίνητρα για συνεργασία ομοειδών επιχειρήσεων, εξαγορές και συγχωνεύσεις

Σύμφωνα με τον κανονισμό του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και συμβουλίου για την θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αναφέρεται στην εισαγωγή:

– παράγραφος (34) «Οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές μπορούν να θεωρηθούν σημαντικοί εταίροι στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων. Είναι επομένως σκόπιμη η δέουσα διαβούλευση και συμμετοχή τους σύμφωνα με το εθνικό νομικό πλαίσιο»

– παράγραφος (38) «Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί διαδικασία υποβολής σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από τα κράτη μέλη, καθώς και για το περιεχόμενό τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν επισήμως τα δικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, κατά κανόνα, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου, μπορούν δε να τα υποβάλλουν με ενιαίο έγγραφο μαζί με το εθνικό τους πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Για να διασφαλιστεί η ταχεία υλοποίηση του μηχανισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προσχέδιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από τις 15 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους.»

– παράγραφος (39) «Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να ορίζει λεπτομερώς το σύνολο μέτρων για την παρακολούθηση και την υλοποίησή του, συμπεριλαμβανομένων των στόχων και των οροσήμων και του εκτιμώμενου κόστους, όπως επίσης τον αναμενόμενο αντίκτυπο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στο αναπτυξιακό δυναμικό, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα» και, επιπλέον, «Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας μπορεί επίσης να περιλαμβάνει διασυνοριακά έργα ή έργα με τη συμμετοχή περισσοτέρων κρατών.»

– παράγραφος (51) «Για λόγους αποδοτικότητας και απλούστευσης της δημοσιονομικής διαχείρισης του μηχανισμού, η χρηματοδοτική στήριξη της Ένωσης για τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει να λάβει τη μορφή χρηματοδότησης που θα βασίζεται στην επίτευξη αποτελεσμάτων η οποία θα μετριέται σε συνάρτηση με τα ορόσημα και τους στόχους που αναφέρονται στα εγκεκριμένα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.»

 

Επερωτάσθε, συνεπώς, για τα εξής:

 

1) Ποιες προτάσεις έργων και δράσεων πρότεινε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να συμπεριληφθούν στο δημόσιο σκέλος του εθνικού σχεδίου; Ποια ήταν τα κριτήρια αξιολόγησης; Ποια διαδικασία διαβούλευσης ακολουθήθηκε; Ποιες έγιναν αποδεκτές από την κυβέρνηση; Γιατί απορρίφθηκαν οι υπόλοιπες;

2) Ποια είναι τα στοιχεία των ενταγμένων έργων και δράσεων σε ότι αφορά τα αναφερόμενα στην παράγραφο (39) και (51) για το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και το αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμά τους;

3) Ποια διασυνοριακά και διεθνή  έργα και δράσεις  συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με την παράγραφο (39), που αφορούν στην Κεντρική Μακεδονία; Ποια άλλα προτάθηκαν από την πλευρά μας ή από άλλες χώρες και γιατί απορρίφθηκαν;

4) Ποιας μορφής ιδιωτικές επενδύσεις, με πεδίο αναφοράς την περιφέρειά μας,  πρόκειται να ενταχθούν στο εθνικό σχέδιο; Υπάρχουν και ποιες ήδη έτοιμες προς χρηματοδότηση/ένταξη; Ποια τα κριτήρια επιλογής τους; Ποια η συμβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην διαδικασία και σε ποιον συνολικό (αναπτυξιακό) σχεδιασμό υπάγεται; Ποια είναι τα στοιχεία της ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου και της διαβούλευσης που τυχόν προηγήθηκε;

5) Ποια προεργασία έχει κάνει η περιφέρεια ώστε να ανευρεθούν, με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, τα κεφάλαια που απαιτούνται για το 30% της ιδιωτικής χρηματοδότησης των ιδιωτικών επενδύσεων που θα ενταχθούν τελικά;

 

Με εκτίμηση

Οι επερωτώντες περιφερειακοί σύμβουλοι

Παπαστεργίου Χρήστος

Κούτρας Χρήστος

Τεκτερίδης Γαβριήλ

Τζιουβάρας Χρήστος

Τρελλόπουλος Γεώργιος

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

5 στους 10 χρήστες διαδικτύου πραγματοποίησαν online αγορά εξ αποστάσεως τον τελευταίο μήνα
O Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος ολοκλήρωσε την 4η εξαμηνιαία έρευνα καταγραφής των online καταναλωτικών τάσεων στο λιανεμπόριο,  με την επιστημονική υποστήριξη του...
Ολοκληρώθηκε ο Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την Ανάπλαση του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης – Το 1ο βραβείο
Τον νικητή του πρώτου βραβείου του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την Ανάπλαση του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης επέλεξαν ομόφωνα και μετά από τριήμερη...
Γυάλινη, πλαστική ή αλουμινένια συσκευασία; Ποια είναι η πιο φιλική προς το περιβάλλον;
Σήμερα, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σχετικά με την βιωσιμότητα του περιβάλλοντος είναι η επαναχρησιμοποίηση του υλικού μιας συσκευασίας τροφίμων, ποτών κλπ. Η...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Έξυπνες λύσεις στη γεωργική ασφάλιση: Δορυφορική τηλεπισκόπηση και τεχνολογία blockchain
Η γεωργική ασφάλιση είναι ο τομέας των ασφαλιστικών υπηρεσιών που εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες. Οι υπολογισμοί των ασφάλιστρων και...
Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος
Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διαχείριση και την οικολογική καινοτομία, είναι τα κύρια αντικείμενα της...
«200 Χρόνια Ελεύθερου Ελληνικού Κράτους» με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης στο αρχαίο θέατρο Δίου
Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και τον Οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου παρουσιάζουν την Κυριακή 1 Αυγούστου 2021,...