Αρχική LADY'S LAND Business Women γυναικεία επιχειρηματικότητα : μοχλός ανάπτυξης

γυναικεία επιχειρηματικότητα : μοχλός ανάπτυξης

Η γυναικεία επιχειρημα­τικότητα αναγνωρίζεται πλέ­ον ως σημαντικός παράγοντας εξίσωσης ευκαιριών στην αγο­ρά εργασίας, ενισχύοντας τη δυ­νατότητα ισόρροπης συμμετο­χής των δύο φύλων στο οικονο­μικοκοινωνικό γίγνεσθαι, ενί­σχυσης της υγιούς ανταγωνι­στικότητας της οικονομίας και τελικά ανάπτυξης των οικονο­μιών. Μάλιστα, όπως τονίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Πορεί­ας για την Ισότητα, η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναι­κών συμβάλλει στη δημιουρ­γία παραγωγικότερου και πιο καινοτόμου εργασιακού περι­βάλλοντος καθώς και σε καλύ­τερες οικονομικές επιδόσεις.

Σε πολλές μελέτες έχει δια­πιστωθεί ότι η γυναικεία επι­χειρηματικότητα αποτελεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο υγιούς οικονομικής ανάπτυξης, όπως ενδεικτικά ότι α) σε διάστημα δύο ετών αυ­ξήθηκε η αξία των μετοχών ευ­ρωπαϊκών επιχειρήσεων με πε­ρισσότερες γυναίκες κατά 64% ενώ ο μέσος όρος αύξησης είναι περίπου 47% (ΜcΚinsey,2007), β) υπήρξε θετική συσχέτιση με­ταξύ του αριθμού των γυναι­κών που διοικούν μια εταιρεία και των κερδών της εταιρείας (Έρευνες Πανεπ.Ρepperdine σε Αμερική και Ευρώπη «Ηarvard Βusiness Review» 2001), γ) Δ.Σ. που έχουν γυναίκες συμβού­λους ελέγχουν και ρισκάρουν καλύτερα αναλαμβάνοντας προϋπολογισμένο ρίσκο, από ένα Δ.Σ. μόνο με ανδρική σύν­θεση(Συνέδριο Συμβούλων Καναδά), δ) σε εταιρείες που έχουν γυναίκες στο Δ.Σ. μει­ώνεται ο κίνδυνος χρεοκοπί­ας κατά 20% (N.Wilson,Leeds­Business-School). Θεαματικά άλλωστε είναι τα αποτελέσματα του Κέντρου Έρευνας Γυναικεί­ας Επιχειρηματικότητας(ΗΠΑ, Οκτ.2009) όπου η γυναικεία επιχειρηματικότητα οικονομι­κής επιρροής $3τρισ. ετησίως, μεταφραζόμενη σε 23 εκ. θέ­σεις απασχόλησης, αν αποτε­λούσε κράτος θα ήταν παγκο­σμίως το 5ο μεγαλύτερο σε ΑΕΠ!

Στην Ευρώπη παραμένει αναξι­οποίητο σημαντικό παραγωγι­κό ανθρώπινο δυναμικό -μόλις το 34,4% του συνόλου των επι­χειρηματιών είναι γυναίκες- γε­γονός που οφείλεται στις υφι­στάμενες ακόμη πρόσθετες δυ­σκολίες της γυναικείας επιχει­ρηματικότητας που συνιστούν ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάπτυξή της, όπως κοινω­νικές προκαταλήψεις, ανεπάρ­κεια ειδίκευσης σε σύγχρονες ειδικότητες, διακρίσεις και στε­ρεότυπα που δυσχεραίνουν την πρόσβασή τους στη χρηματοδό­τηση, στην πληροφόρηση, στη δικτύωση, στην κατάρτιση κα­θώς και στη συμφιλίωση των οι­κογενειακών και επιχειρηματι­κών τους υποχρεώσεων.

Η γυναικεία επιχειρηματικό­τητα είναι αναπόσπαστο μέρος των Ευρωπαϊκών Πολιτικών για την οικονομική ανάπτυξη ως πηγή νέων θέσεων απασχόλη­σης και ενθαρρύνεται μέσω σει­ράς στοχευμένων μέτρων και προγραμμάτων (Στρατηγική της Λισαβόνας), δεδομένου ότι συμ­βάλλει στην σταθερότητα και ανθεκτικότητα των οικονομιών. Η προώθηση και ενίσχυσή της αποτελεί προτεραιότητα ορι­ζόντιας ανάπτυξης για την Ευ­ρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαί­σιο αυτό, ιδρύθηκε το Ευρωπα­ϊκό Δίκτυο για την Προώθηση της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών (WES) και δημιουρ­γήθηκε διαδικτυακή πύλη (entr­portal-women-entrepreneurs@ ec.europa.eu), όπου καθίσταται δυνατή η εύρεση επαφών για δι­κτύωση και mentoring καθώς και η ενημέρωση για έργα και σχετικές εκδηλώσεις. Επίσης, το νεοϊδρυθέν Ευρωπαϊκο Δι­κτύο Πρεσβειρών Γυναικείας Επιχειρηματικότητας ξεκίνησε (Οκτ.2009) εκστρατεία ενθάρ­ρυνσης έναρξης γυναικείας επι­χειρηματικής δραστηριότητας.

Η Επιτροπή, με δεδομένο ότι οι ίσες ευκαιρίες δεν είναι θέμα μόνο κοινωνικής ευαισθησίας και δικαιοσύνης αλλά και οι­κονομικής αναγκαιότητας, ενι­σχύει οικονομικά την προώθη­σή τους στα κράτη μέλη κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινω­νικού Ταμείου (ΕΚΤ), το οποίο υποστηρίζει διάφορες πρωτο­βουλίες για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικό­τητας. Τα διαρθρωτικά ταμεία (όπως ΕΤΑ, ΕΓΤΑΑ 2007-2013) αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης.

Η ισότητα των ευκαιριών είναι ένας από τους γενικούς στό­χους του ΕΣΠΑ της Ελλάδας και έχουν προγραμματιστεί πολλές ενέργειες στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμ­μάτων του ΕΚΤ, όπως το πρό­γραμμα «Ανάπτυξη των Ανθρώ­πινων Πόρων 2007-2013» που υποστηρίζει δράσεις προώθη­σης της γυναικείας επιχειρη­ματικότητας. Η ελληνική πο­λιτεία εναρμονιζόμενη με τις κατευθύνσεις της ΕΕ, ενέταξε την γυναικεία επιχειρηματικό­τητα στην αναπτυξιακή πολιτι­κή της ως ένα από τους βασι­κούς άξονές της, στηρίζοντάς την άμεσα και έμμεσα με δρά­σεις και προγράμματα που υλο­ποιούνται από διάφορους φο­ρείς (όπως άμεσες επιδοτήσεις, σεμινάρια επαγγελματικής κα­τάρτισης, φορολογικές διευκο­λύνσεις, υποστήριξη δικτύω­σης κ.α.).

Από στοιχεία του GEM-ΙΟΒΕ (2007-2008) προκύπτει ότι στην Ελλάδα η γυναικεία επιχειρη­ματικότητα χρειάζεται αναβάθ­μιση και εξέλιξη σε επιχειρημα­τικότητα υψηλών δυνατοτήτων, καθότι σήμερα χαρακτηρίζε­ται από «ρηχότητα» και αρκε­τά υψηλή «επιχειρηματικότη­τα ανάγκης» και όχι «ευκαιρίας».

9 χρόνια ka-business.gr… και συνεχίζουμε!
11 Απριλίου 2011 στις 16:00 το βγήκε στον διαδυκτιακό αέρα. 9 χρόνια κάνουμε focus στις καλές ειδήσεις Προβάλουμε την άλλη ΕΛΛΑΔΑ  αυτή της...

Το ka-business.gr προτείνει

Χάθηκαν 128.000 θέσεις εργασίας λόγω της πανδημίας
Στους ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ τον Αύγουστο, αυξημένοι κατά 13,35% σε ετήσια βάση. επιπλέον Έλληνες βρέθηκαν χωρίς δουλειά από τον περασμένο...
Κομισιόν: Επιπλέον 23,8 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για τη στήριξη της διαχείρισης των συνόρων
Η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να διαθέσει επιπλέον 23,8 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για τη στήριξη της διαχείρισης των...
Κορωνοϊός: Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου θα ισχύσουν τα νέα μέτρα
Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με την τηλεργασία να καθίσταται υποχρεωτική για 4 στους 10 εργαζομένους στο...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Χάθηκαν 128.000 θέσεις εργασίας λόγω της πανδημίας
Στους ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ τον Αύγουστο, αυξημένοι κατά 13,35% σε ετήσια βάση. επιπλέον Έλληνες βρέθηκαν χωρίς δουλειά από τον περασμένο...
Κομισιόν: Επιπλέον 23,8 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για τη στήριξη της διαχείρισης των συνόρων
Η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να διαθέσει επιπλέον 23,8 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, για τη στήριξη της διαχείρισης των...
robank: Η μείωση των ωρών εργασίας πίσω από τη «βουτιά» του ΑΕΠ το β’ τρίμηνο
Προτού ακόμα ξεσπάσει η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, προτού χειροτερεύσουν οι μακροοικονομικές προβλέψεις και προτού ξεκινήσει η φάση της κάμψης του τρέχοντος οικονομικού κύκλου,...