Αρχική LADY'S LAND Business Women γυναικεία επιχειρηματικότητα : μοχλός ανάπτυξης

γυναικεία επιχειρηματικότητα : μοχλός ανάπτυξης

Η γυναικεία επιχειρημα­τικότητα αναγνωρίζεται πλέ­ον ως σημαντικός παράγοντας εξίσωσης ευκαιριών στην αγο­ρά εργασίας, ενισχύοντας τη δυ­νατότητα ισόρροπης συμμετο­χής των δύο φύλων στο οικονο­μικοκοινωνικό γίγνεσθαι, ενί­σχυσης της υγιούς ανταγωνι­στικότητας της οικονομίας και τελικά ανάπτυξης των οικονο­μιών. Μάλιστα, όπως τονίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Πορεί­ας για την Ισότητα, η ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναι­κών συμβάλλει στη δημιουρ­γία παραγωγικότερου και πιο καινοτόμου εργασιακού περι­βάλλοντος καθώς και σε καλύ­τερες οικονομικές επιδόσεις.

Σε πολλές μελέτες έχει δια­πιστωθεί ότι η γυναικεία επι­χειρηματικότητα αποτελεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο υγιούς οικονομικής ανάπτυξης, όπως ενδεικτικά ότι α) σε διάστημα δύο ετών αυ­ξήθηκε η αξία των μετοχών ευ­ρωπαϊκών επιχειρήσεων με πε­ρισσότερες γυναίκες κατά 64% ενώ ο μέσος όρος αύξησης είναι περίπου 47% (ΜcΚinsey,2007), β) υπήρξε θετική συσχέτιση με­ταξύ του αριθμού των γυναι­κών που διοικούν μια εταιρεία και των κερδών της εταιρείας (Έρευνες Πανεπ.Ρepperdine σε Αμερική και Ευρώπη «Ηarvard Βusiness Review» 2001), γ) Δ.Σ. που έχουν γυναίκες συμβού­λους ελέγχουν και ρισκάρουν καλύτερα αναλαμβάνοντας προϋπολογισμένο ρίσκο, από ένα Δ.Σ. μόνο με ανδρική σύν­θεση(Συνέδριο Συμβούλων Καναδά), δ) σε εταιρείες που έχουν γυναίκες στο Δ.Σ. μει­ώνεται ο κίνδυνος χρεοκοπί­ας κατά 20% (N.Wilson,Leeds­Business-School). Θεαματικά άλλωστε είναι τα αποτελέσματα του Κέντρου Έρευνας Γυναικεί­ας Επιχειρηματικότητας(ΗΠΑ, Οκτ.2009) όπου η γυναικεία επιχειρηματικότητα οικονομι­κής επιρροής $3τρισ. ετησίως, μεταφραζόμενη σε 23 εκ. θέ­σεις απασχόλησης, αν αποτε­λούσε κράτος θα ήταν παγκο­σμίως το 5ο μεγαλύτερο σε ΑΕΠ!

Στην Ευρώπη παραμένει αναξι­οποίητο σημαντικό παραγωγι­κό ανθρώπινο δυναμικό -μόλις το 34,4% του συνόλου των επι­χειρηματιών είναι γυναίκες- γε­γονός που οφείλεται στις υφι­στάμενες ακόμη πρόσθετες δυ­σκολίες της γυναικείας επιχει­ρηματικότητας που συνιστούν ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάπτυξή της, όπως κοινω­νικές προκαταλήψεις, ανεπάρ­κεια ειδίκευσης σε σύγχρονες ειδικότητες, διακρίσεις και στε­ρεότυπα που δυσχεραίνουν την πρόσβασή τους στη χρηματοδό­τηση, στην πληροφόρηση, στη δικτύωση, στην κατάρτιση κα­θώς και στη συμφιλίωση των οι­κογενειακών και επιχειρηματι­κών τους υποχρεώσεων.

Η γυναικεία επιχειρηματικό­τητα είναι αναπόσπαστο μέρος των Ευρωπαϊκών Πολιτικών για την οικονομική ανάπτυξη ως πηγή νέων θέσεων απασχόλη­σης και ενθαρρύνεται μέσω σει­ράς στοχευμένων μέτρων και προγραμμάτων (Στρατηγική της Λισαβόνας), δεδομένου ότι συμ­βάλλει στην σταθερότητα και ανθεκτικότητα των οικονομιών. Η προώθηση και ενίσχυσή της αποτελεί προτεραιότητα ορι­ζόντιας ανάπτυξης για την Ευ­ρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαί­σιο αυτό, ιδρύθηκε το Ευρωπα­ϊκό Δίκτυο για την Προώθηση της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών (WES) και δημιουρ­γήθηκε διαδικτυακή πύλη (entr­portal-women-entrepreneurs@ ec.europa.eu), όπου καθίσταται δυνατή η εύρεση επαφών για δι­κτύωση και mentoring καθώς και η ενημέρωση για έργα και σχετικές εκδηλώσεις. Επίσης, το νεοϊδρυθέν Ευρωπαϊκο Δι­κτύο Πρεσβειρών Γυναικείας Επιχειρηματικότητας ξεκίνησε (Οκτ.2009) εκστρατεία ενθάρ­ρυνσης έναρξης γυναικείας επι­χειρηματικής δραστηριότητας.

Η Επιτροπή, με δεδομένο ότι οι ίσες ευκαιρίες δεν είναι θέμα μόνο κοινωνικής ευαισθησίας και δικαιοσύνης αλλά και οι­κονομικής αναγκαιότητας, ενι­σχύει οικονομικά την προώθη­σή τους στα κράτη μέλη κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινω­νικού Ταμείου (ΕΚΤ), το οποίο υποστηρίζει διάφορες πρωτο­βουλίες για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικό­τητας. Τα διαρθρωτικά ταμεία (όπως ΕΤΑ, ΕΓΤΑΑ 2007-2013) αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης.

Η ισότητα των ευκαιριών είναι ένας από τους γενικούς στό­χους του ΕΣΠΑ της Ελλάδας και έχουν προγραμματιστεί πολλές ενέργειες στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμ­μάτων του ΕΚΤ, όπως το πρό­γραμμα «Ανάπτυξη των Ανθρώ­πινων Πόρων 2007-2013» που υποστηρίζει δράσεις προώθη­σης της γυναικείας επιχειρη­ματικότητας. Η ελληνική πο­λιτεία εναρμονιζόμενη με τις κατευθύνσεις της ΕΕ, ενέταξε την γυναικεία επιχειρηματικό­τητα στην αναπτυξιακή πολιτι­κή της ως ένα από τους βασι­κούς άξονές της, στηρίζοντάς την άμεσα και έμμεσα με δρά­σεις και προγράμματα που υλο­ποιούνται από διάφορους φο­ρείς (όπως άμεσες επιδοτήσεις, σεμινάρια επαγγελματικής κα­τάρτισης, φορολογικές διευκο­λύνσεις, υποστήριξη δικτύω­σης κ.α.).

Από στοιχεία του GEM-ΙΟΒΕ (2007-2008) προκύπτει ότι στην Ελλάδα η γυναικεία επιχειρη­ματικότητα χρειάζεται αναβάθ­μιση και εξέλιξη σε επιχειρημα­τικότητα υψηλών δυνατοτήτων, καθότι σήμερα χαρακτηρίζε­ται από «ρηχότητα» και αρκε­τά υψηλή «επιχειρηματικότη­τα ανάγκης» και όχι «ευκαιρίας».

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ενισχύει τη χρηματοδότηση της έρευνας για τον κορoνοϊό με 120 εκατ. ευρώ
Η Επιτροπή έχει καταρτίσει κατάλογο 11 νέων έργων αξίας 120 εκατ. ευρώ από το «Horizon Europe», το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας (2021-2027),...
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Συστήνει συμμαχίες για τους ημιαγωγούς και τις τεχνολογίες βιομηχανικού cloud
Δύο νέες βιομηχανικές συμμαχίες ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: τη συμμαχία για τους επεξεργαστές και τις τεχνολογίες ημιαγωγών και την ευρωπαϊκή συμμαχία για τα βιομηχανικά...
CINEA: Έγκριση χρηματοδότησης προγραμμάτων ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφόρτισης πλοίων σε Πειραιά και Ηράκλειο
Έργα που στοχεύουν στην εξασφάλιση της συμβατότητας των υποδομών των λιμένων της χώρας για την εισαγωγή της δυνατότητας ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφόρτισης των ελλιμενισμένων πλοίων,...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Συνεργασία ΕΚΠΑ – YALE για εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο για την περιβαλλοντική υγεία
Την ίδρυση ενός εκπαιδευτικού και ερευνητικού κέντρου, σε συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Yale των ΗΠΑ, με αντικείμενο τη...
Συνάντηση Σταϊκούρα και Ντόναχιου: Η ελληνική οικονομία άντεξε στην πανδημία
Κοινή διαπίστωση των δύο πλευρών είναι ότι "η ελληνική οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή στη δίνη της υγειονομικής κρίσης", δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας...
Κικίλιας: Νέα κίνητρα σε ιατρούς και φαρμακοποιούς για την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού
Φαρμακοποιοί και ιατροί θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού για εμβολιασμό στους ενδιαφερόμενους με αποζημίωση 10 ευρώ το ραντεβού, ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός...