Αρχική Νέα - Επικαιρότητα Οικονομία & Πολιτική Ξεκαθαρίζει (;) το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο;

Ξεκαθαρίζει (;) το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο;

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε ελάχιστα διαφέρει από αυτό που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον περασμένο Ιούλιο, ενώ δεν έχουν ληφθεί καθόλου υπόψη οι αντιρρήσεις που είχε εκφράσει με ανακοίνωσή του το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην οποία τονιζόταν ότι το νομοσχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα της αγοράς.

Το νομοσχέδιο δίνει υπερεξουσίες στον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό ο οποίος αποφασίζει για τον αριθμό των αδειών και για την τιμή εκκίνησης των αδειών με κοινή απόφαση με τον υπουργό Οικονομικών.

Πιο αναλυτικά με το νομοσχέδιο ορίζεται η έννοια του παρόχου περιεχόμενου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, η λειτουργία και οι υπηρεσίες που αφορά η αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου, παρέχεται η νομοθετική εξουσιοδότηση για τη διενέργεια της αδειοδότησης μέσω δημοπρασίας από το Ε.Σ.Ρ. με την έκδοση σχετικής προκήρυξης και γίνεται και η διάκριση των χορηγούμενων αδειών σε εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, ανάλογα με τη γεωγραφική κάλυψη που αυτές αφορούν.

Η διαδικασία αδειοδότησης θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων, οι οποίοι δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών καθώς και ότι καθορίζονται με τους Χάρτες Συχνοτήτων οι συχνότητες, οι τεχνικές προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, συμπεριλαμβανόμενης και της ΕΡΤ ΑΕ.

Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων αδειών παρόχων περιεχομένου ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και είδος περιεχομένου καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μετά από γνώμη του ΕΣΡ, καθώς και ότι με κοινή υπουργική απόφαση του ιδίου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία δημοπρατούμενης άδειας, ομοίως με γνώμη του ΕΣΡ.

Η χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών καθορίζεται σε δέκα (10) έτη. Η σχετική διαδικασία αδειοδότησης θα γίνει σύμφωνα με την εκδοθείσα από το ΕΣΡ προκήρυξη και προβλέπεται η υποχρέωση των υποψηφίων να δηλώσουν με την κατατεθείσα αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία αδειοδότησης την εμβέλεια, το είδος προγράμματος καθώς και τον δίαυλο ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, μέσω του οποίου επιθυμούν να εκπέμψουν το πρόγραμμά τους ανά γεωγραφική περιοχή.

Προσδιορίζεται η απαιτούμενη νομική μορφή των υποψηφίων για αδειοδότηση και συγκεκριμένα ότι μπορούν να συμμετάσχουν ανώνυμες εταιρίες (υφιστάμενες ή υπό σύσταση, ημεδαπές και αλλοδαπές), που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο χώρο των ΜΜΕ, ΟΤΑ και κοινοπραξίες και προβλέπονται τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα που θα πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι, ενώ παρέχεται και εξουσιοδότηση προς το ΕΣΡ για τον ειδικότερο καθορισμό των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 καθορίζεται το ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο που θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για να συμμετάσχουν στη διαδικασία για τις άδειες εθνικής εμβέλειας και συγκεκριμένα το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ για την χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου και το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου μη ενημερωτικού προγράμματος.

Το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για χορήγηση άδειας περιφερειακής εμβέλειας θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Θα πρέπει το ελάχιστο αυτό οριζόμενο κεφάλαιο να υφίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας.

Προβλέπεται ότι οι μέτοχοι (με ποσοστό πάνω από 1%), τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων εταιριών, δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και συγκεκριμένα αδικήματα. Τα πρόσωπα αυτά δεν θα πρέπει να συμμετέχουν καθοιονδήποτε τρόπο σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και σε διαφημιστικές επιχειρήσεις.

Τίθεται η προϋπόθεση ελέγχου της προέλευσης των οικονομικών μέσων του υποψηφίου και των 10 μεγαλύτερων μετόχων του, τα οποία διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στην εταιρία.

Προβλέπεται ο τεχνολογικός εξοπλισμός και η κτιριακή υποδομή που θα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία της αδειοδότησης και να εξασφαλίσουν υψηλή τεχνική ποιότητα των μεταδιδόμενων προγραμμάτων τους.

Ορίζεται ότι οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία άδειας θα καθοριστούν με την προκήρυξη του ΕΣΡ.

Παρέχεται η δυνατότητα σε όσους υποψηφίους δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και υποδομή να δηλώσουν ότι, σε περίπτωση αδειοδότησής τους, εντός προθεσμίας έξι μηνών από τη χορήγηση της άδειας θα τα διαθέτουν.

Επιβάλλονται στους υποψήφιους συγκεκριμένες υποχρεώσεις, οι οποίες αφορούν στο εκπεμπόμενο πρόγραμμά τους.

Ειδικότερα επιβάλλεται η υποχρέωση κάλυψης ενός ελάχιστου αριθμού ωρών προγράμματος ανά ημέρα, ανάλογα με την εμβέλεια και το είδος του παρόχου περιεχομένου και καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο προγράμματος. Ρυθμίζονται οι δυνατότητες πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των παρόχων περιεχομένου, όπως η υποχρέωση μετάδοσης δελτίων ειδήσεων σε νοηματική γλώσσα και μετάδοση προγράμματος με υποτιτλισμό.

Με την παράγραφο 8 παρέχεται η δυνατότητα σε όσους υποψηφίους δεν μεταδίδουν το απαιτούμενο πρόγραμμα να δηλώσουν ότι, σε περίπτωση αδειοδότησής τους, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της άδειας θα το μεταδίδουν.

Καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός και είδος προσωπικού ανάλογα με την κατηγορία της εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής) και το είδος του προγράμματος (ενημερωτικού, γενικού ή θεματικού περιεχομένου, ή μη ενημερωτικού).

Προβλέπεται ότι το προσωπικό των υποψηφίων για άδειες εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα γενικού περιεχομένου πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από τετρακόσια (400) άτομα, το προσωπικό των υποψηφίων για άδειες εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα θεματικού περιεχομένου πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από διακόσια (200) άτομα το προσωπικό των υποψηφίων για άδειες εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από πενήντα (50) άτομα και το προσωπικό των υποψηφίων για άδειες περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα πρέπει να απαρτίζεται, κατά μέσο όρο ετησίως, τουλάχιστον από είκοσι (20) άτομα

Καθορίζονται οι λοιποί όροι συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης των υποψηφίων, όπως να μην τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, να είναι οι ίδιοι και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, να μην υπάρχουν ασυμβίβαστες ιδιότητες των μετόχων, μελών ΔΣ, νόμιμων εκπροσώπων, οι οποίες ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί συγκέντρωσης ελέγχου περισσότερων μέσων ενημέρωσης καθώς και να εξυπηρετούνται ομαλά τυχόν ληφθέντα τραπεζικά δάνεια από τους υποψηφίους, τους μετόχους τους και τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Οι όροι χορήγησης των αδειών

Προβλέπεται ότι με την προκήρυξη του ΕΣΡ θα καθοριστούν οι όροι χορήγησης των αδειών και ειδικότερα:

 • α) η εμβέλεια, το πρόγραμμα και το είδος του περιεχομένου που αφορούν
 • β) η χρονική διάρκεια της άδειας
 • γ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
 • δ) το χρονοδιάγραμμα, τα στάδια και ο τρόπος διενέργειας της διαδικασίας χορήγησης των αδειών μέσω της δημοπρασίας
 • ε) η τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία άδειας
 • στ) οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία τόσο της προεπιλογής όσο και της τελικής φάσης της δημοπρασίας και η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής αυτών
 • ζ) τα έγγραφα που απαιτείται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι
 • η) ο τρόπος ανακήρυξης των αδειούχων και οι υποχρεώσεις αυτών.

Η διαδικασία χορήγησης αδειών εθνικής εμβέλειας και αδειών περιφερειακής εμβέλειας για κάθε περιφέρεια είναι αυτοτελής.

Προβλέπεται η διαδικασία προεπιλογής από το ΕΣΡ των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων προκειμένου να συμμετάσχουν στη δημοπρασία με βάση τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 3 -10 του παρόντος, η γνωστοποίηση προς στους συμμετέχοντες ότι έχουν προεπιλεγεί με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΣΡ και αποστολή συστημένης επιστολής καθώς και η πρόβλεψη ενστάσεως για τους αποκλεισθέντες.

Ορίζεται το πλαίσιο διεξαγωγής της δημοπρασίας και ειδικότερα η διενέργειά της μέσω πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα επί της καθοριζόμενης τιμής εκκίνησης, η διάρκεια του κάθε γύρου, ο καθορισμός της προσαύξησης της τιμής προσφοράς ανά γύρο, οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, ο τρόπος υποβολής των προσφορών από τους συμμετέχοντες, η ανάδειξη των υπερθεματιστών και ο τρόπος καταβολής του τιμήματος.

Παράλληλα δίδεται εξουσιοδότηση προς το ΕΣΡ να καθορίσει με την προκήρυξη τα ανωτέρω και τις λοιπές λεπτομέρειες διεξαγωγής της δημοπρασίας. Θεσπίζεται έλεγχος πόθεν έσχες για την καταβολή του τιμήματος από τον υπερθεματιστή. Ορίζεται ο τρόπος καταβολής του τιμήματος, η ανακοίνωση των υπερθεματιστών και η εν όλω ή εν μέρει ματαίωση της διαδικασίας αδειοδότησης στην περίπτωση που δεν υποβληθούν καθόλου ή υποβληθούν λιγότερες από τις προκηρυσσόμενες άδειες υποψηφιότητες.

Τα πρωτότυπα των αδειών, που εκδίδονται από το ΕΣΡ, τηρούνται σε ειδικό βιβλίο και αντίγραφα αυτών αποστέλλονται στην ΕΕΤΤ και στην αρμόδια Περιφέρεια κάθε αδειούχου εταιρίας.

Επιβάλλεται στους αδειούχους η υποχρέωση διατήρησης, καθόλη τη διάρκεια της άδειας, των ιδίων κεφαλαίων, όχι κάτω από το ύψος των δηλωθέντων και αξιολογηθέντων καθώς και η υποχρέωση σύνταξης ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον ο κύκλος των εργασιών τους υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.

Με την παράγραφο 10 καθιερώνεται η απαγόρευση τροποποίησης των όρων της άδειας. Με την παράγραφο 11 προβλέπεται ο έλεγχος της παράβασης των χορηγούμενων αδειών από το ΕΣΡ.

Με το άρθρο 15 προβλέπονται ειδικοί λόγοι ανάκλησης της χορηγούμενης άδειας, και οι οποίοι είναι οι εξής:

 • α) η μείωση των ιδίων κεφαλαίων της αδειούχου ανώνυμης εταιρίας σε σχέση με το απαιτούμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείτο προς χορήγηση της άδειας ,
 • β) η μείωση του προσωπικού της αδειούχου ανώνυμης εταιρίας σε σχέση με το
 • απαιτούμενο προς χορήγηση της άδειας ελάχιστο αριθμό απασχολουμένων και
 • γ) η μη τήρηση από την αδειούχο εταιρία των προβλεπόμενων προϋποθέσεων που αφορούν το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και βάσει του οποίου χορηγήθηκε η άδεια.

 

10 Χρόνια ka-business.gr … και συνεχίζουμε!!!
11 Απριλίου του 2011, βγήκε στον διαδικτυακό αέρα το ka-  αναπτύχθηκε στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΤΟΧΟΣ ήταν ένας. Να δίνει βήμα, σε όλες του τις...

Το ka-business.gr προτείνει

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ατόμων, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση
Την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00, θα ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική...
Παράταση αιτήσεων τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ
Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη, 24 Ιουνίου και ώρα 23:59, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού...
Viral σε λίγες ώρες, το ποντιακό βίντεο κλιπ που προβάλει τις ομορφιές περιοχής στην Β. Ελλάδα
Viral με 103 ποντιακές λέξεις, έγινε σε λίγες ώρες, τραγούδι που προβάλει τις ομορφιές μιας περιοχής στην Β. Ελλάδα   Ένα βίντεο κλιπ γίνεται  και αποτελεί τουριστικό...

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 1.000 ατόμων, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση
Την Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 9:00, θα ενεργοποιηθεί το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική...
Παράταση αιτήσεων τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ
Παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη, 24 Ιουνίου και ώρα 23:59, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής τουριστικών καταλυμάτων και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού...
Γλυκά Νερά: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο πιλότος
Προθεσμία για την Τρίτη στις 10 το πρωί ζήτησε και πήρε ο κατηγορούμενος πιλότος για τη δολοφονία της Καρολάιν, στα Γλυκά Νερά. Κατά την προσαγωγή...